Subsidies Groningen

Subsidies voor Groningen

Voor beginnende én gevestigde bedrijven bestaan tal van subsidie- en stimuleringsregelingen. Hieronder vindt u de verschillende subsidiemogelijkheden met daarbij een korte uitleg over wie in aanmerking komen voor de betreffende subsidie. Of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor een subsidie zult u samen met de subsidiegever moeten beoordelen. Buiten deze subsidies komen startende ondernemers in aanmerking voor de zogeheten fiscale faciliteiten. U heeft als u door de Belastingdienst wordt gezien als ondernemer recht op belastingaftrekposten. Meer hierover kunt u vinden in de rubriek Belastingdienst.

Er zijn verschillende instanties die subsidies hebben voor bijvoorbeeld industriële bedrijven, dienstverlenende bedrijven, bedrijven in de toeristische sector, MKB-bedrijven en samenwerkingsverbanden. Zo heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) subsidieregelingen voor:

 • fysieke investeringen (IPR en KITS)
 • nieuw in dienst te nemen personeel (LPR en NIOF)
 • het inhuren van externe deskundigheid (HRM en NIOF).

Deze subsidies van het SNN zijn bestemd voor ondernemers in de provincie Groningen, Friesland en Drenthe. Als u van plan bent om te investeren in bijvoorbeeld nieuwe bedrijfsgebouwen of extra arbeidsplaatsen dan kunt u in aanmerking komen voor één van de volgende subsidies

 • IPR 2000 Investeringspremieregeling, voor investeringen in bedrijfsuitrusting en bedrijfsgebouwen
 • LPR 2002 Loonkostenpremieregeling Noord-Nederland 2002, voor loonkosten van nieuw te creëren arbeidsplaatsen
 • HRM 2001 Human Resource Management, voor plannen op het gebied van personeelsbeleid, deze subsidie geldt voor externe advieskosten en de loonkosten van een HRM-deskundige.
 • NIOF 2000 Noordelijke Innovatie-ondersteuningsfaciliteiten, voor activiteiten op het gebied van innovatie, export, marketing en samenwerking in het MKB, er wordt subsidie verstrekt voor externe advieskosten en de loonkosten van een exportmedewerker
 • KITS 2000 Kwaliteitsinvesteringen in de toeristische sector, voor vestiging en uitbreiding van toeristische ondernemingen in Friesland, Groningen en Drenthe, de subsidie is bedoeld voor investeringen in bedrijfsgebouwen en middelen.

Voor de precieze voorwaarden die aan de subsidies verbonden zijn en hoe en wanneer u in aanmerking kan komen voor een van deze subsidies kunt u vinden op de site van SNN. Een handig hulpmiddel daarbij is de Subsidie Quickscan voor Ondernemers op de site: http://www.snn.eu/

Kompas voor het Noorden

Het Kompas voor het Noorden is een programma met maatregelen voor Noord-Nederland. Van 2000 tot en met 2006 is bijna € 2,27 miljard overheidsgeld beschikbaar voor allerlei projecten, om meer werkgelegenheid te creëren. Het SNN voert het Kompas voor het Noorden uit en werkt daarbij intensief samen met marktpartijen, overheden en maatschappelijke organisaties.

Het Kompas voor het Noorden wil met een zeer gevarieerd pakket maatregelen de economie in de drie noordelijke provincies stimuleren. Het Kompas biedt onder andere financiële ondersteuning aan ondernemers en zet zich in voor een goede infrastructuur, kennisoverdracht en innovatie.

Meer informatie over het Kompas van het Noorden is te vinden op de site van SNN. http://www.snn.eu/

Noordelijke ontwikkelingsmaatschappij (NOM)

Ook de N.V. NOM, een investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, biedt subsidieadvies aan. Door de daar aanwezige specifieke kennis is men in staat u te ondersteunen bij het selecteren en aanvragen van de voor u meest geschikte subsidie. Buiten de subsidies die door de SNN worden aangeboden (zie hierboven) biedt de N.V. NOM nog drie subsidies aan

 • BSRI 2000 Besluit Subsidies Regionale Investeringsprojecten 2000 (BSRI 2000), is van toepassing op investeringen met premieabele kosten hoger dan € 4.500.000.
 • IS 2004 Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten (IS), de innovatiesubsidie voor samenwerkingsprojecten.
  Samenwerking stimuleren tussen bedrijven onderling en bedrijven en publieke kennisinstellingen, dat is het doel van de nieuwe innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten.
 • WBSO 2005 De WBSO heeft tot doel het speur- en ontwikkelingswerk (S&O) bij bedrijven en kennisinstellingen te bevorderen. Het instrument dat hiervoor wordt gebruikt is een fiscale tegemoetkoming in de met S&O samenhangende loonkosten.

Voor meer informatie over subsidieregelingen kunt u bellen met NOM Subsidieadvies (050) 521 44 66 of kijken op de site, www.nom.nl .

STIPO-regeling

STIPO staat voor het Stimuleringsproject voor Innovatie in Plattelands Ondernemingen. Ondernemers kunnen met de STIPO-regeling in aanmerking komen voor verschillende vormen van ondersteuning, namelijk:

 • een premie op investeringen.
 • een bijdrage in incidentele externe advisering en begeleiding.
 • begeleiding van de individuele ondernemer (klankbord).
 • het stimuleren van ondernemersnetwerken.

Het project richt zich op kleine bedrijven (maximaal tien werknemers in fte's) in de zogeheten Noordelijke Leader Plus gebieden (zie ook hieronder).

www.stichtingdbf.nl

Leader Plus

Leader Plus is een Europees programma dat de leefbaarheid in plattelandsgebieden moet verbeteren. Het project financiert lokale en regionale initiatieven van bijvoorbeeld private partijen, plaatselijke verenigingen, provincies en gemeenten. Nederland kent 28 Leader Plus-gebieden. Het project neemt het gebied als uitgangspunt en legt accenten op onder andere een actieve bevolking en vernieuwende initiatieven. In de provincie Groningen zijn drie Leader Plus-gebieden aangewezen:

 • Lauwersland (gemeenten De Marne, Winsum, Zuidhorn [samen met vier Friese gemeenten])
 • Hoogeland (gemeenten Eemsmond, Loppersum, Bedum, Ten Boer, Appingedam, Delfzijl)
 • Oldambt/Westerwolde (gemeenten Scheemda, Reiderland, Bellingwedde, Stadskanaal, Vlagtwedde)

Stimuleren van het lokale midden- en kleinbedrijf is in alle Leader-Plusgebieden één van de doelstellingen. Hiertoe ontplooien de plaatselijke commissies, die het Leader Plus-project helpen uitvoeren, allerlei activiteiten, zoals startersprogramma's voor met name vrouwen en jongeren, ondersteunen van innovatieve activiteiten en stimuleren van ICT-gebruik. Ook aan het versterken onderlinge samenwerking in het midden- en kleinbedrijf hechten de Leader Pluscommissies veel waarde.

Meer informatie over de verschillende LeaderPlus-gebieden in Groningen is te vinden via de volgende websites:

www.leaderplus.nl

www.hoogeland.org

Buitenlandse markt

Verder zijn er voor ondernemers die op de buitenlandse markt gericht zijn subsidies te verkrijgen zoals het programma starters op buitenlandse Markt (PSB), en het Programma samenwerking Oost-Europa. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de KvK afdeling Internationale handel.

Subsidies voor personeel

Als u ouderen in dienst neemt kunt gebruik maken van de ‘Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewustheid'. Wanneer u een project heeft wat oudere werknemers in staat stelt om langer door te werken dan komt u in aanmerking voor zo'n subsidie. De subsidie bedraagt maximaal € 40.000, - per project en de regeling loopt tot eind 2007. U dient de subsidie aan te vragen bij het agentschap SZW.

Ook op Europees vlak worden er subsidies aangeboden. Als u bereid bent werkzoekenden en arbeidsgehandicapten in te zetten dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen tot 2006. Hoe dit in zijn werk gaat kunt u vragen bij het agentschap SZW, www.agentschapszw.nl

Meer weten? Klik hier: www.vdwgroep.nlReacties

Onderwerpen

Subsidies etc.

Hoofdcategorie: Bedrijf Starten

Ondernemersboeken

Administratiepakket

Laatste nieuws