Subsidies Utrecht

Subsidies provincie Utrecht
 
Voor sommige bedrijven zijn er subsidiemogelijkheden in de provincie Utrecht. Of u in aanmerking komt voor een subsidie zult u samen met de subsidiegever moeten beoordelen. Hieronder vindt u de verschillende subsidiemogelijkheden met daarbij een korte uitleg over wie in aanmerking komen voor de betreffende subsidie.
 
Regionale subsidies
 
Buys Ballotfonds voor Kennisintensieve Starters in de Provincie Utrecht (BBVKSIDPU)
Wanneer u een startende of doorstartende ondernemer bent in Utrecht dan kan via het Buys Ballotfonds risicodragend vermogen worden verstrekt. Dit is mogelijk wanneer u niet voldoende financieringsmogelijkheden heeft. Het kapitaal van dit fonds wordt gezien als eigen vermogen. Financiering is door andere partijen dan aantrekkelijker.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.
 
Subsidieregeling in het kader van het Beleidsplan Natuur en Landschap provincie Utrecht (SIHKVHBNELPU)
Wanneer uw bedrijf zich bezig houdt met natuur en landschap en natuur en milieu en het betreft zowel uitvoeringsgerichte projecten als projecten in de ontwikkelingsfase dan kunnen deze worden gesubsidieerd. De uitvoeringsgerichte projecten hebben onder meer tot doel het verbeteren of ontwikkelen van bestaande natuurgebieden en ecologische verbindingen. Een ander doel is het treffen van maatregelen voor aandachtssoorten.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.
 


Subsidieverordening Economische en Toeristische Ontwikkeling Provincie Utrecht (SEETOPU)
Als ondernemer kunt in aanmerking komen voor subsidie voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en marktverkenningen voor toeristisch-recreatieve projecten. Verder kunt u subsidie krijgen voor de voorbereiding, opstelling en herziening van plannen voor toeristisch-recreatieve projecten en het ontwikkelen van voorzieningen voor de toeristisch-recreatieve infrastructuur. Voor beide onderdelen geldt dat bij de aanvraag aan verschillende voorwaarden moet worden voldaan.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Fonds Ontwikkeling Duurzame Land- en Tuinbouw (FODLET)
Wanneer u een agrarisch bedrijf in Utrecht heeft dan kunt u samen met andere ondernemers voor duurzame en vernieuwende initiatieven een beroep doen op het Fonds Ontwikkeling Duurzame Land- en Tuinbouw. Hef fonds helpt kansrijke projecten van boeren en tuinders en andere ketendeelnemers. Het initiatief moet direct een bijdrage leveren aan versterking van de positie in de markt en moet nieuw en vernieuwend zijn. U werkt samen met collega-ondernemers. Tevens investeert u zelf en draagt u een eigen risico.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.
 
Tijdelijke Subsidieverordening Energiefonds provincie Utrecht (TSEPU)
Het provinciaal Energiefonds van de provincie Utrecht is bedoeld voor gemeentelijke energieprojecten die de uitstoot van CO2 verminderen. Gemeenten mogen subsidie aanvragen met marktpartijen als partner. Daarom kunt u, als ondernemer, indirect toch profiteren van het fonds. Subsidie is er onder meer voor directe investeringen in zonnepanelen, energiebesparende maatregelen als tochtstrips en extra isolatie bij renovaties van woonwijken of plaatsing van windturbines. Daarnaast komen activiteiten als bewustwordingscampagnes, haalbaarheidsstudies en opleidingstrajecten in aanmerking.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.
 
EFRO Doelstelling 2 Stedelijk gebied 2000-2006 (ED2SG2)
Doelstelling 2 Stedelijke Gebieden is een subsidieprogramma van de Europese Unie. Het programma helpt steden projecten uit te voeren, die aan achterstandsgebieden ten goede komen. Het geld is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De gebieden kenmerken zich door een hoge werkloosheid en huishoudens met lage inkomens. In Nederland komen elf gebieden in negen steden in aanmerking voor subsidie. De steden zijn: Amsterdam (2x), Rotterdam (2x), Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Nijmegen, Enschede, Arnhem en Maastricht.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.
 
Plattelandsontwikkeling (Leader +), programma Veluwe (LEADER +)
U kunt subsidie krijgen voor experimentele gebiedsgebonden strategieën voor de ontwikkeling van het platteland. U kunt ook in aanmerking komen voor subsidie voor interregionale en transnationale samenwerking tussen de plattelandsgebieden in Gelderland en Overijssel en gebieden in Duitsland.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.
 
Europees Oriëntatie en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL)
De ondersteuning van duurzame plattelandsontwikkeling in Europa is belangrijk. De EU kent een Europees oriëntatie- en garantiefonds voor de landbouw in Europa. Investeringen in de verbetering van de mogelijkheden om landbouwproducten te verwerken en af te zetten kunnen worden gesubsidieerd. U kunt investeringssteun ontvangen voor allerlei producten binnen landbouwbedrijven, zoals onder andere uitgangsmateriaal (pootaardappelen, land- en tuinbouwzaden en jonge planten), groente en fruit, biologische producten, vlees- en vleesverwerking en zuivel. 
Voor meer informatie kunt u hier terecht.
 
Adviesregeling Nieuwe Bedrijvigheid (ANB)
Wanneer u een innovatieve ondernemer bent in een van de regio's Amsterdam, Haaglanden, Rotterdam, Utrecht, Flevoland of Gelderland? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van een advies van de Stichting Nieuwe Bedrijvigheid.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.
 
Convenant Landbouw Milieu provincie Utrecht (LaMi)
Convenant Landbouw Milieu (LaMi) provincie Utrecht De provincie Utrecht en het Utrechtse landbouwbedrijfsleven hebben een samenwerkingsverband, ook wel LaMi genaamd. Zij wil een milieuhygiënische en economisch duurzame landbouw in de provincie Utrecht stimuleren. U kunt als agrariër in aanmerking komen voor subsidie wanneer u deelneemt aan een project dat afkomstig is van LaMi. De projecten moeten in de provincie Utrecht worden uitgevoerd.
Voor meer informatie kunt u hier terecht. 
 
Landelijke subsidies
 
Samenwerking Nederlandse Antillen (PSNA)
Heeft u interesse om zaken te doen met Antilliaanse bedrijven? Commerciële samenwerking tussen internationale bedrijven en Antilliaanse bedrijven wordt door de overheid gestimuleerd. Uw investeringen moeten ertoe leiden dat er een duurzame handelsrelatie tussen uw bedrijf en een Antilliaans bedrijf tot stand komt. Door uw investeringen, zullen wellicht andere bedrijven ook geneigd zijn om naar de Antillen te kijken voor het drijven van handel. Er zal zodoende een gunstiger investeringsklimaat ontstaan en werkgelegenheid worden gecreëerd.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.
 
Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur (Bsik)
Houdt uw bedrijf zich bezig met fundamentenstrategisch en industrieel onderzoek, de ontwikkeling van kennis en kennisinfrastructuur? Dan bestaat de mogelijkheid om voor kennisprojecten subsidie aan te vragen. U dient dan onderdeel uit te maken van een samenwerkingsverband (kennisconsortium). De onderwerpen waarop de subsidie van toepassing is, zijn: - ICT;- Ruimtegebruik;- Duurzame systeeminnovatie;- Microsysteem- en nanotechnologie;- Gezondheids-, voedings-, gen- en biotechnologische doorbraken.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.
 
Technostartersregeling EZ (WBSO)
Om de vernieuwingen in Nederland te bevorderen, is er een extra fiscale mogelijkheid voor startende technologiebedrijven opgesteld. Als u zelf speur- en ontwikkelingswerk gaat verrichten, kunt u hiervoor in aanmerking komen. Deze fiscale mogelijkheid valt onder de WBSO (Wettelijke Bepalingen Speur- en Ontwikkelingswerk). Heeft u een technologiebedrijf en bent u in één of meer van de voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer geweest, dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie. Deze subsidie berekent men over de loonkosten van alle werknemers die zich bezighouden met de innovatie binnen uw bedrijf. U krijgt subsidie voor de kosten die u nog moet gaan maken. Uw aanvraag hiervoor kunt u indienen bij Senter.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.
 
Samenwerking met het buitenland

De Europese Unie wil de samenwerking tussen landen binnen en buiten de EU stimuleren, daarvoor worden er verschillende Europese subsidies ter beschikking gesteld. De aanvraag moet voldoen aan de gestelde eisen van de subsidieverstrekker. In de onderstaande tabel kunt u Europese subsidies vinden, die relevant zijn voor (startende) ondernemers binnen de provincie Utrecht.

AIP2
 
Veel bedrijven richten zich op het buitenland. Asia Invest is een organisatie die het MKB ondersteunt bij het internationaliseren van hun activiteiten en het leggen van de eerste zakelijke contacten in Azië. Wanneer u plannen in die richting hebt, voorziet Asia Invest uw bedrijf van de informatie die u nodig heeft om beslissingen te kunnen nemen over de keuze van afzetmarkten, investeringen en samenwerkingsverbanden.
 
AL-Invest
 
De Europese Commissie bevordert de handel en investeringen tussen de bedrijven in de EU en Latijns-Amerikaanse bedrijven. Wanneer u als MKB-er samenwerkt met andere ondernemingen op het gebied van technologie, kennisuitwisseling, financiering of handel kunt u een bijdrage krijgen.
 
IBTA
Investeringsbevordering en Technische Assistentie Ontwikkelingslanden
 
U bent een Nederlandse ondernemer die samenwerkt of contacten heeft met bedrijven in een aantal landen in Europa, Centraal Azië, Azië, Afrika, Latijns-Amerika of de Caraïben. Om het lokale private bedrijfsleven in ontwikkelingslanden te stimuleren, geldt dit programma. Het moet gaan om ondernemingen die voor minimaal 10% in lokaal eigendom zijn.
 
IIBTSPNE
Interreg III B Transnationale samenwerking Programma Noordwest Europa
 
Interreg is een initiatief van de Europese Unie en richt zich op een harmonische duurzame ontwikkeling van de Europese ruimte. Interreg III B is gericht op regionale samenwerking tussen nationale, regionale en plaatselijke overheden op het gebied van ruimtelijke ordening, economische en sociale ontwikkeling van achtergestelde regio's, duurzame ontwikkeling en milieubescherming. Voor Nederland vallen alle provincies, behalve Drenthe, Friesland en Groningen, binnen het NWE-gebied.
 
IICISPW
Interreg III C Interregionale samenwerking Programma West
 
Het Europese programma Interreg IIIC ondersteunt achterstandsregio's of regio's in een omschakelingsfase door middel van de vorming van netwerken en de uitwisseling van ervaringen van geslaagde projecten. Het instrument hiervoor is interregionale samenwerking.
 
JAPTA
Japan Trade Action Programme
 
Nederlandse MKB-ondernemingen die willen exporteren naar Japan en nog weinig ervaring hebben op de Japanse markt, kunnen een beroep doen op financiering uit de JAPTA-regeling. JAPTA wil u stimuleren om te exporteren en brengt u in contact met geïnteresseerde Japanse bedrijven. Zij heeft toegang tot een uitgebreid Japans netwerk omdat de Japanse overheid bij dit programma betrokken is.
 
KP6
Programma Samenwerking met niet EU-landen
 
De Europese Unie vindt het belangrijk om internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en technologie te ondersteunen. Dit is zowel voor de ontwikkeling van Europa als van landen buiten Europa een goede zaak. U kunt als bedrijf deelnemen aan een samenwerkingsproject. De projecten richten zich vooral op de volgende regio's: het Middellandse Zeegebied, ontwikkelingslanden, westelijke Balkanlanden, Rusland en de Nieuwe Onafhankelijke Staten.
 
PESP
 
Als u wilt exporteren naar landen die niet zijn aangesloten bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), of naar Hongarije, Polen, Tsjechië, Turkije, Mexico, Zuid-Korea, Aruba of de Nederlandse Antillen kunt u een vergoeding krijgen voor: - projectidentificatie, in uitzonderlijke gevallen in een land in transitie; - studies ter voorbereiding van een investering; - haalbaarheidsstudies; - stages en uitzending van Nederlandse en buitenlandse deskundigen.
 
PSOM
 
Als u wilt samenwerken met een bedrijf dat gevestigd is in een opkomende markt, zult u eerst onderzoeken wat uw kansen zijn in het buitenland. Heeft u een buitenlandse partner gevonden of heeft u een nieuw bedrijf opgericht in het buitenland, dan kunnen uw investeringsplannen financieel worden ondersteund. Het Programma Samenwerking Opkomende Markten (PSOM) ondersteunt proefprojecten die voor u een startpunt kunnen zijn voor investeringen in of handel met bedrijven in opkomende markten in Afrika, Azië, Latijns Amerika, Centraal- en Oost-Europa.
 
 
De websites van de volgende organisaties geven uitleg:

www.minez.nl: Ministerie van economische zaken

www.provincie-utrecht.nl:  Provincie Utrecht

www.kvk.nl: Kamer van koophandel

www.subsidieshop.nl: zoekmachine met subsidies voor ondernemers

www.starterswijzer-utrecht.nl: informatiesite voor (startende) ondernemers
 


Reacties

Onderwerpen

Subsidies etc.

Hoofdcategorie: Bedrijf Starten

Ondernemersboeken

Administratiepakket

Laatste nieuws