Subsidies Zeeland

Subsidies provincie Zeeland


Voor sommige bedrijven zijn er subsidiemogelijkheden in de provincie Zeeland. Of u in aanmerking komt voor een subsidie zult u samen met de subsidiegever moeten beoordelen. Hieronder vindt u de verschillende subsidiemogelijkheden met daarbij een korte uitleg over wie in aanmerking komen voor de betreffende subsidie.
 
 
 

Regionale subsidies


Regeling Economisch en Toeristisch Ontwikkelingsfonds provincie Zeeland
(ETO)
Wanneer u van plan bent activiteiten te starten die de werkgelegenheidsituatie in Zeeland verbeteren en hebben deze betrekking op de verbetering van de economie dan kunt mogelijk gebruik maken de regeling Economisch Toeristisch Ontwikkelingsfonds Zeeland. Verschillende soorten activiteiten komen in aanmerking voor een subsidie.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.
 


Interreg III A Euregio 2000-2006 (IIAE2DOGNN)
De Europese Unie wil de samenwerking van landen en regio's steunen. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en alle lidstaten hebben geld beschikbaar gesteld. Dit geld is voor activiteiten die zich richten op grensoverschrijdende samenwerking tussen naburige regio's. Onder andere de volgende onderwerpen krijgen bij deze regeling voorrang: de ontwikkeling van het ondernemerschap, het MKB, het toerisme en de plaatselijke werkgelegenheid; integratie van de arbeidsmarkt en bevordering van de sociale integratie; samenwerking op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling, onderwijs, cultuur, communicatie, gezondheidszorg en civiele hulpbronnen; milieubescherming en energierendement; samenwerking op juridisch en administratief gebied. U kunt subsidie krijgen als u de genoemde acties uitvoert.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.
 
Interreg III B Transnationale samenwerking Programma Noordzee (IIBTSPN)
Interreg is een initiatief van de Europese Unie en richt zich op een harmonische duurzame ontwikkeling van de Europese ruimte. Interreg III B wil dat nationale, regionale en plaatselijke overheden op het gebied van ruimtelijke ordening, economische en sociale ontwikkeling van achtergestelde regio's, duurzame ontwikkeling en milieubescherming gaan samenwerken. Voor Nederland vallen de provincies Drenthe, Flevoland, Groningen, Friesland, Overijssel, Noord-Holland, Zuid-Holland of Zeeland binnen het Noordzeeprogramma.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.
 
Kaderverordening Plattelandsontwikkeling Provincie Zeeland (KPPZ)
Bent u werkzaam in de agrarische sector (landbouw, bosbouw, verwerking en afzet van landbouwproducten of agrarische beroepsopleidingen) en voert u activiteiten uit gericht op duurzame plattelandsontwikkeling in de provincie Zeeland? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.
 
Programma voor Plattelandsontwikkeling, programma Zeeland (LEADER +)
Het landelijk gebied in Zuid-Nederland moet verder worden ontwikkeld. Daarvoor is een Europese subsidiemogelijkheid gecreëerd, die per provincie wordt verstrekt. De provincie Zeeland stimuleert onder andere de ontwikkeling van het natuurlijke en culturele erfgoed en het creëren van werkgelegenheid. Zeeland heeft een aantal prioriteiten en als uw activiteiten daarbinnen vallen, kan subsidie worden aangevraagd.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.
 
Programma innovatieve acties Zeeland (PIAZ)
Bent u ondernemer in de provincie Zeeland en bent u van plan om een innovatief project te starten op het gebied van de kenniseconomie, technologie of ICT? Dan kunt via uw brancheorganisatie subsidie aanvragen bij de provincie Zeeland. De projecten moeten zich richten op een van de volgende drie acties: het gebruik van nieuwe kennis in industriële MKB's; het gebruik van nieuwe kennis in de de dienstverlenende sector; en ICT als stimulans voor regionale ontwikkeling.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.
 
Regeling Reserve natuur, milieu en energie provincie Zeeland, onderdeel Energie (RRNMEEPZOE)
Bent u als Zeeuws(e) ondernemer, organisatie, overheid of particulier van plan om een innovatief energieproject te starten? Dan bestaat de mogelijkheid om via de provincie Zeeland subsidie te verkrijgen voor projecten die energie besparen of het gebruik van duurzame energie bevorderen. Het project dient wel te passen binnen het actieprogramma Energiebesparing en Duurzame energie. Dat betekent dat uw project vernieuwend moet zijn en anderen moet motiveren om uw voorbeeld te volgen. De kennis die u opdoet met het project moet u beschikbaar stellen aan anderen. Als voor het project ook al uit andere bronnen subsidie is verkregen, dan wordt de provinciale subsidie verminderd.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.
 
Regeling Reserve natuur, milieu en energie provincie Zeeland, onderdeel Milieu (RRNMEEPZOM)
Bent u als Zeeuws(e) ondernemer, organisatie, overheid of particulier van plan om een project te starten dat de kwaliteit van het milieu verbetert? Dan bestaat de mogelijkheid om via de provincie Zeeland subsidie te verkrijgen voor projecten die een bijdrage leveren aan een of meerdere van de volgende doelen van het provinciale milieubeleid: duurzame landbouw, duurzaam waterbeheer, milieubesparing en natuur- en milieueducatie. Uw project moet vernieuwend zijn en moet anderen motiveren om uw voorbeeld te volgen. De kennis die u opdoet met het project moet u beschikbaar stellen aan anderen. Als voor het project ook al uit andere bronnen subsidie is verkregen, dan wordt de provinciale subsidie verminderd.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.
 
Programma Vitaal Platteland Zeeland (VPZ)
De kwaliteit van de leefomgeving en de economische levendigheid van het Zeeuwse platteland moet worden versterkt. Heeft u activiteiten die daaraan kunnen bijdragen? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie, wanneer u een project uitvoert in de provincie Zeeland. Uw project moet gericht zijn op: · het stimuleren van duurzame landbouw; · het verhogen van de kwaliteit van water, milieu, natuur en landschap in het landelijk gebied; · het bevorderen van de leefbaarheid op het platteland; · het aanbrengen van verscheidenheid in economische activiteiten.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.
 

Landelijke subsidies


Samenwerking Nederlandse Antillen (PSNA)
Heeft u interesse om zaken te doen met Antilliaanse bedrijven? Commerciële samenwerking tussen internationale bedrijven en Antilliaanse bedrijven wordt door de overheid gestimuleerd. Uw investeringen moeten ertoe leiden dat er een duurzame handelsrelatie tussen uw bedrijf en een Antilliaans bedrijf tot stand komt. Door uw investeringen, zullen wellicht andere bedrijven ook geneigd zijn om naar de Antillen te kijken voor het drijven van handel. Er zal zodoende een gunstiger investeringsklimaat ontstaan en werkgelegenheid worden gecreëerd.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.
 
Trustfunds (T)
Wilt u onderzoeken of het haalbaar is om in een buitenlandse markt te gaan investeren? Wilt u zaken doen met bedrijven in ontwikkelingslanden of opkomende markten? Of heeft u al contacten op deze markt en wilt u uw kennis overdragen en de lokale medewerker opleiden? Bij internationale financiële instellingen zijn trustfunds ingesteld, waarmee de kosten van haalbaarheidsstudies, investeringsvoorbereidingsstudies en andere activiteiten zoals technische assistentie kunnen worden gefinancierd.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.
 
Interreg III A Euregio Scheldemond 2000-2006 (IAES2)
De regio Scheldemond wordt een Euregio genoemd. Dat komt door de ligging van deze Nederlandse regio dicht bij België. Werkt u samen met Belgische bedrijven in uw regio? Wellicht kan er voor deze grensoverschrijdende samenwerking subsidie worden aangevraagd. De overheid vindt het namelijk belangrijk dat de structuur binnen grensregio's wordt versterkt. Ondernemingen die gevestigd zijn in de regio Scheldemond (provincies Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen, met uitzondering van de arrondissementen Ieper en Veurne) kunnen aanspraak maken op subsidie via het Interreg III A-programma.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.
 

Samenwerking met het buitenland

De Europese Unie wil de samenwerking tussen landen binnen en buiten de EU stimuleren, daarvoor worden er verschillende Europese subsidies ter beschikking gesteld. De aanvraag moet voldoen aan de gestelde eisen van de subsidieverstrekker. In de onderstaande tabel kunt u Europese subsidies vinden, die relevant zijn voor (startende) ondernemers binnen de provincie Zeeland.

AIP2
 
Veel bedrijven richten zich op het buitenland. Asia Invest is een organisatie die het MKB ondersteunt bij het internationaliseren van hun activiteiten en het leggen van de eerste zakelijke contacten in Azië. Wanneer u plannen in die richting hebt, voorziet Asia Invest uw bedrijf van de informatie die u nodig heeft om beslissingen te kunnen nemen over de keuze van afzetmarkten, investeringen en samenwerkingsverbanden.
AL-Invest
 
De Europese Commissie bevordert de handel en investeringen tussen de bedrijven in de EU en Latijns-Amerikaanse bedrijven. Wanneer u als MKB-er samenwerkt met andere ondernemingen op het gebied van technologie, kennisuitwisseling, financiering of handel kunt u een bijdrage krijgen.
IBTA
Investeringsbevordering en Technische Assistentie Ontwikkelingslanden
 
U bent een Nederlandse ondernemer die samenwerkt of contacten heeft met bedrijven in een aantal landen in Europa, Centraal Azië, Azië, Afrika, Latijns-Amerika of de Caraïben. Om het lokale private bedrijfsleven in ontwikkelingslanden te stimuleren, geldt dit programma. Het moet gaan om ondernemingen die voor minimaal 10% in lokaal eigendom zijn.
IIAES2
Interreg III A Euregio Scheldemond 2000-2006
 
De regio Scheldemond wordt een Euregio genoemd. Dat komt door de ligging van deze Nederlandse regio dicht bij België. Werkt u samen met Belgische bedrijven in uw regio? Wellicht kan er voor deze grensoverschrijdende samenwerking subsidie worden aangevraagd. De overheid vindt het namelijk belangrijk dat de structuur binnen grensregio's wordt versterkt. Ondernemingen die gevestigd zijn in de regio Scheldemond (provincies Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen, met uitzondering van de arrondissementen Ieper en Veurne) kunnen aanspraak maken op subsidie via het Interreg III A-programma.
IIBTSPN
Interreg III B Transnationale samenwerking Programma Noordzee
 
Interreg is een initiatief van de Europese Unie en richt zich op een harmonische duurzame ontwikkeling van de Europese ruimte. Interreg III B wil dat nationale, regionale en plaatselijke overheden op het gebied van ruimtelijke ordening, economische en sociale ontwikkeling van achtergestelde regio's, duurzame ontwikkeling en milieubescherming gaan samenwerken.
IIBTSPNE
Interreg III B Transnationale samenwerking Programma Noordwest Europa
 
Interreg is een initiatief van de Europese Unie en richt zich op een harmonische duurzame ontwikkeling van de Europese ruimte. Interreg III B is gericht op regionale samenwerking tussen nationale, regionale en plaatselijke overheden op het gebied van ruimtelijke ordening, economische en sociale ontwikkeling van achtergestelde regio's, duurzame ontwikkeling en milieubescherming.
IICISPW
Interreg III C Interregionale samenwerking Programma West
 
Het Europese programma Interreg IIIC ondersteunt achterstandsregio's of regio's in een omschakelingsfase door middel van de vorming van netwerken en de uitwisseling van ervaringen van geslaagde projecten. Het instrument hiervoor is interregionale samenwerking. De West zone van Interreg III C bestaat uit Nederland, België, luxemburg, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en delen van Duitsland en Frankrijk. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn samenwerking op het gebied van stadsontwikkeling, samenwerking tussen deelnemers die bij andere Interreg programma's betrokken zijn, en samenwerking tussen regio's die veel aandacht besteden aan innovatieve acties. Voor drie soorten acties is geld beschikbaar: regionale kaderacties, afzonderlijke projecten en netwerken.
JAPTA
Japan Trade Action Programme
 
Nederlandse MKB-ondernemingen die willen exporteren naar Japan en nog weinig ervaring hebben op de Japanse markt, kunnen een beroep doen op financiering uit de JAPTA-regeling. JAPTA wil u stimuleren om te exporteren en brengt u in contact met geïnteresseerde Japanse bedrijven. Zij heeft toegang tot een uitgebreid Japans netwerk omdat de Japanse overheid bij dit programma betrokken is.
KP6
Programma Samenwerking met niet EU-landen
 
De Europese Unie vindt het belangrijk om internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en technologie te ondersteunen. Dit is zowel voor de ontwikkeling van Europa als van landen buiten Europa een goede zaak. U kunt als bedrijf deelnemen aan een samenwerkingsproject.
PESP
 
Als u wilt exporteren naar landen die niet zijn aangesloten bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), of naar Hongarije, Polen, Tsjechië, Turkije, Mexico, Zuid-Korea, Aruba of de Nederlandse Antillen kunt u een vergoeding krijgen voor: - projectidentificatie, in uitzonderlijke gevallen in een land in transitie; - studies ter voorbereiding van een investering; - haalbaarheidsstudies; - stages en uitzending van Nederlandse en buitenlandse deskundigen. De bedoeling van deze regeling is om de economische samenwerking met niet-geïndustrialiseerde landen te bevorderen.
PSOM
 
Als u wilt samenwerken met een bedrijf dat gevestigd is in een opkomende markt, zult u eerst onderzoeken wat uw kansen zijn in het buitenland. Heeft u een buitenlandse partner gevonden of heeft u een nieuw bedrijf opgericht in het buitenland, dan kunnen uw investeringsplannen financieel worden ondersteund. Het Programma Samenwerking Opkomende Markten (PSOM) ondersteunt proefprojecten die voor u een startpunt kunnen zijn voor investeringen in of handel met bedrijven in opkomende markten in Afrika, Azië, Latijns Amerika, Centraal- en Oost-Europa.
 
De websites van de volgende organisaties geven uitleg:

www.minez.nl: Ministerie van economische zaken
 
www.zeeland.nl: Provincie Zeeland
 
www.zeeland.kvk.nl: Kamer van koophandel Zeeland
 
www.subsidieshop.nl: zoekmachine met subsidies voor ondernemers
 


Reacties

Onderwerpen

Subsidies etc.

Hoofdcategorie: Bedrijf Starten

Ondernemersboeken

Administratiepakket

Laatste nieuws