Subsidies Zuid-Holland

Subsidies Zuid-Holland

Op deze site vindt u informatie over de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland (Asv) die sinds 1 januari 2002 van kracht is en laatstelijk is gewijzigd bij besluit van 22 juni 20054. Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten de bevoegdheid gegeven om voor bepaalde terreinen nadere subsidieregelingen vast te stellen.
De Algemene subsidieverordening Zuid-Holland bestaat uit twee delen. Een algemeen gedeelte dat voorschriften bevat die in beginsel voor alle beleidsterreinen gelden (hoofdstuk I). U vindt er uitleg over de verschillende soorten subsidies en de subsidieprocedure. Naast het algemene gedeelte bestaat de subsidieverordening uit een aantal onderwerpgebonden hoofdstukken, bijvoorbeeld Milieu, Cultuur of Economische zaken, Europese subsidies. Voor sommige hoofdstukken hebben Gedeputeerde Staten nadere regels vastgesteld.

Soorten subsidies
Bij de provincie Zuid-Holland kunt u subsidies aanvragen voor diverse zaken. Er zijn twee soorten subsidies, te weten:
boekjaarsubsidies
projectsubsidiesWaarvoor subsidie aanvragen
De provincie heeft aparte regelingen voor projectsubsidies Samenleving en projectsubsidies Cultuur. Bij de beoordeling van subsidieaanvragen gaat de provincie Zuid-Holland uit van de bepalingen uit de Algemene subsidieverordening, aangevuld met deze regelingen. Voor het onderdeel kleine kernen van de subsidieregeling Samenleving is een aparte toelichting gemaakt

De Europese Unie, het Rijk en de provincie Zuid-Holland hebben subsidieregelingen voor de vitalisering en ontwikkeling van het landelijk gebied. Om u optimaal gebruik te laten maken van deze regelingen is het subsidieloket landelijk gebied ingericht. Dit loket richt zich met name op regionaal en nationaal beleid voor natuur, recreatie, landschap, landbouw, water en milieu.

De provincie Zuid-Holland wil ondernemers en terreineigenaren met bodemverontreiniging informeren over de hoofdlijnen van de Bedrijvenregeling Bodemsanering. Naar verwachting zal het tot eind 2005 duren voordat de Bedrijvenregeling in de wetgeving is opgenomen. Om het voor bedrijven nu al mogelijk te maken een bijdrage in de kosten van vrijwillige sanering te ontvangen voeren de bevoegde gezagen in Zuid-Holland een interim-beleid.

Voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en voor het opknappen van oude bedrijventerreinen heeft de provincie de volgende subsidies beschikbaar: Ontwikkelingsfonds Bedrijventerreinen (OFB) en Duurzaam Economisch Ruimtegebruik (DECOR) / Planvorming.

De provincie streeft naar een duurzame en vitale economie, die voldoende inkomen en werkgelegenheid biedt. Eén van de kansen ligt in de kenniseconomie. Bij kenniseconomie gaat het om het gebruik maken van bestaande kennis, het combineren van kennis en het ontwikkelen van nieuwe kennis. Innovatie is hierbij het sleutelwoord. De provincie stimuleert de uitvoering van dit beleid door het subsidiëren van projecten gericht op investeringen in de kenniseconomie.

Meer weten?
Mocht u nog vragen hebben over de Asv, dan kunt u bijbehorende telefoonnummers van de verschillende subsidieonderwerpen onder Contact vinden. Hier staan per beleidsveld contactpersonen genoemd. Ook kunt u voor algemene vragen bellen naar 070 441 66 22.

Projectsubsidies Samenleving
U kunt onder deze titel projectsubsidies aanvragen voor verschillende activiteiten. De mogelijkheden staan hieronder in het kort beschreven. Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen. Wilt u subsidie aanvragen, raadpleeg dan Hoofdstuk 11 van de ASV en de Subsidieregeling Samenleving Zuid-Holland voor de voorwaarden. 

Regionale agenda samenleving
Onder deze noemer kunnen samenwerkende gemeenten voor hun regio subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan samenlevingsvraagstukken. Deze agenda wordt opgesteld door samenwerkende gemeenten en kan een veelheid aan activiteiten omvatten. Tot deze activiteiten behoren het voorkomen of tegengaan van toenemende sociale segregatie, sociale onveiligheid, sociaal isolement van ouderen en kwetsbare groepen; het bevorderen van de leefbaarheid in stedelijk of landelijk gebied op zorg, sociaal of cultureel vlak; de stimulering van bredeschoolontwikkeling; of vergroting van het aantal mensen dat sportief actief is. ASV artikel 11.8

Overige Projectsubsidies
Naast subsidies aan samenwerkende gemeenten via de regionale agenda samenleving kunnen ook subsidies worden verstrekt voor activiteiten die niet op een dergelijke agenda voorkomen of provinciaal van aard zijn. Dit zijn:
Sociale infrastructuur, kleine kernen
De provincie kan onder deze noemer subsidie verlenen voor het versterken van de leefbaarheid van kleine kernen. IJkpunten hierbij zijn een samenhangende aanpak, bundeling van voorzieningen en betrokkenheid van de lokale bevolking of doelgroep. ASV artikel 11.9 en Subsidieregeling Samenleving artikel 7.

Diversiteit
Onder de noemer diversiteit is subsidie mogelijk voor verschillende projecten en activiteiten, die de sociale samenhang versterken. De thema's zijn benoemd in de Subsidieregeling Samenleving. In de regel moet de activiteit bijdragen aan inburgering en integratie, deelname aan de samenleving van groepen met een achterstand, sociale veiligheid, een goede balans tussen werk en privé of het activeren van mensen met een beperkt sociaal netwerk. ASV artikel 11.9 en Subsidieregeling Samenleving artikel 4 lid1.

Educatie, arbeidsparticipatie en startkwalificatie
De provincie kan subsidie verlenen voor activiteiten die ertoe bijdragen dat meer jongeren een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt halen en vervolgens werk vinden. De provincie wil preventieve acties hiervoor stimuleren, zoals voorkomen van schooluitval, betere doorstroming in het beroepsonderwijs en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De provincie werkt nauw samen met de regionale platforms voor de arbeidsmarkt voor een samenhangend regionaal beleid. ASV artikel 11.9 en Subsidieregeling Samenleving artikel 4 lid 2. Educatie, aansluiting onderwijs-jeugdzorg, bredeschoolontwikkeling en alfabetisering.
Onder deze noemer zijn subsidies mogelijk voor kwaliteitsverbetering en zorgstructuren rond onderwijs, voor zorgleerlingen, bredescholen, leerbanen en communityscholen. Zorgstructuren in het onderwijs moeten sterker worden door dit soort activiteiten. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor alfabetiseringsprojecten. ASV artikel 11.9 en Subsidieregeling Samenleving artikel 4 lid 2.

Sport
De provincie ondersteunt geen activiteiten in de topsport, maar wel in de breedtesport. Hieronder vallen een goede afstemming van sportvoorzieningen en samenwerking tussen buurt, onderwijs en sport. ASV artikel 11.9 en Subsidieregeling Samenleving artikel 4 lid 3.

Jeugd, algemeen en preventief jeugdbeleid.
Subsidie onder deze noemer is mogelijk voor ondersteuning van lokaal en regionaal beleid gericht op versterking van algemeen jeugdbeleid, de kinderopvang en opvoedingsondersteuning. Verder zet de provincie in op de preventie en aanpak van schooluitval en jeugdcriminaliteit, hulp aan thuisloze jongeren en preventie van kindermishandeling. ASV artikel 11.9 en Subsidieregeling Samenleving artikel 4 lid 9.

Jeugd, jeugdparticipatie.
Onder deze noemer is subsidie mogelijk voor activiteiten die participatie en medezeggenschap van jongeren in lokaal en provinciaal beleid versterken. ASV artikel 11.9 en Subsidieregeling Samenleving artikel 4 lid 9.

Jeugdzorg
Jeugdzorg instellingen kunnen subsidie vragen voor:
a. vernieuwing van het zorgaanbod;
b. verbetering van de kwaliteit of effectiviteit van de jeugdzorg;
c. fusiekosten of verbetering van de samenwerking binnen de jeugdzorg;
d. onderhoud van de noodzakelijke ict- en fysieke infrastructuur;
e. activiteiten die passen binnen het beleidskader jeugdzorg.
ASV artikel 11.13 en Subsidieregeling Samenleving artikel 4 lid 9.

Zorg, zorgvragers
Onder deze noemer kunt u subsidie aanvragen voor activiteiten om de positie van de zorgvrager te versterken, keuzes voor zorgvragers te vergemakkelijken, regionale programma’s van eisen van zorgvragers te ontwikkelen of de hulpvraag te helpen verduidelijken. ASV artikelen 11.8 lid 2n en artikel 11.9; Subsidieregeling Samenleving, artikel 4 lid 4.

Zorg, huisartsenzorg
Onder deze noemer kunt u subsidie aanvragen voor begeleiding en advisering in de aanloopfase naar een multidisciplinaire voorziening waar minstens de huisartsenzorg deel van uitmaakt. Te denken valt aan begeleiding om een intentieverklaring, plan van aanpak of samenwerkingsafspraken op te stellen. Nadere informatie: bureau Zorg, mw. W. van Laar, telefoon 070 441 73 88. ASV, artikel 11.8 lid 2 sub c, o, p of q en 11.9; Subsidieregeling Samenleving art. 4 lid 5

Zorg, ambulancehulpverlening
In dit kader kunt u subsidie aanvragen voor verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de Regionale Ambulance Voorzieningen. Het moet gaan om verbeteren van de afstemming en samenhang in de acute zorgketen, waarbij in ieder geval de Regionale Ambulance Voorzieningen, Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis en/of huisartsenpost betrokken zijn. Daarnaast is subsidie mogelijk voor projecten waarbij ingespeeld wordt op relevante ontwikkelingen in het kader van wettelijke taken op het gebied van ambulancehulpverlening, mits de provincie een rol daarbij speelt. Nadere informatie: bureau Zorg, dhr. E. Boonstra, telefoon 070 441 68 14. ASV artikel 11.8 lid 2 sub o en 11.9; Subsidieregeling Samenleving Zuid-Holland, art. 4, lid 6

Zorg, ontwikkeling zorgboerderijen
In dit kader zijn subsidies mogelijk aan procesondersteuners die agrariërs begeleiden bij de voorbereiding en ontwikkeling van zorgboerderijen. ASV artikel 11.8 lid 2 sub o of sub p en artikel 11.9; Subsidieregeling Samenleving art. 4 lid 7

Senioren, huisvesting
Hierbinnen is subsidie mogelijk voor projecten die erop zijn gericht om senioren zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen, zoals projecten gericht op het maken van bovenregionale prestatieafspraken. Of projecten die de bewustwording van ouderen stimuleren over de toekomstbestendigdheid van hun huisvesting. Nadere informatie: bureau Zorg, dhr. L. Raijmakers, telefoon 070 441 84 93. Asv artikelen 11.8, lid 2q en 11.9; Subsidieregeling Samenleving, artikel 4 lid 8a en 8b

Senioren, 24-uurs zorg
Hieronder kunt u subsidie aanvragen voor vernieuwingen in de intensieve 24-uurszorgverlening voor senioren. Het gaat om voorbeeldprojecten van kwaliteitsverbetering, vraaggerichtheid, initiatieven kleinschalig wonen voor dementerende ouderen en overig creatief ondernemerschap om in te spelen op de veranderende wet- en regelgeving. Nadere informatie: bureau Zorg, mw. W. van Laar, telefoon 070 441 73 88. Asv artikelen 11.8, lid 2 sub o en 11.9; Subsidieregeling Samenleving, artikel 4 lid 8 sub d, e, f

Senioren, mobiliteit
Onder deze noemer is subsidie mogelijk voor verbetering van de toegankelijkheid en veiligheid van openbaar vervoer voor senioren. Hier hoort ook bij een grotere invloed van senioren op de programma's van eisen en concessies voor het openbaar vervoer. Nadere informatie: bureau Zorg, dhr. L. Raijmakers, telefoon 070 441 84 93. ASV artikelen 11.8, lid 2q en 11.9; Subsidieregeling Samenleving, artikel 4 lid 8g en 8h.

Senioren, ouderenproof
Onder deze noemer kunnen gemeenten een aanvraag indienen voor de methodiek ‘Is uw gemeente Ouderenproof’ of een vervolg hierop. Dit is een methodiek waarbij 55+ers praten over hun eigen leef- en woonomgeving zodat gemeenten knelpunten en oplossingen kunnen inventariseren. Nadere informatie: bureau Zorg, dhr. D. Morrison, telefoon 070 441 75 01. Asv artikelen 11.8, lid 2q en 11.9; Subsidieregeling Samenleving, artikel 4 lid 8b.

Projectsubsidies Cultuur
Gemeenten en instellingen kunnen bij de provincie projectsubsidies cultuur aanvragen voor verschillende activiteiten. De mogelijkheden staan hieronder in het kort beschreven. Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen. Wilt u subsidie aanvragen, raadpleeg dan Hoofdstuk 10 van de ASV en de Subsidieregeling Cultuur Zuid-Holland voor de voorwaarden.

Subsidie voor bodemsanering bedrijfsterreinen
Provincie Zuid-Holland heeft de voorloper van de Bedrijvenregeling bodemsanering bedrijfsterreinen in de algemene subsidieverordening opgenomen. De regeling is bedoeld om een financiële bijdrage te kunnen leveren aan het saneren van historische bodemverontreiniging op bedrijfsterreinen.
Provincie Zuid-Holland wil ondernemers en terreineigenaren met bodemverontreiniging informeren over de hoofdlijnen van de Bedrijvenregeling Bodemsanering.

De Bedrijvenregeling vloeit voort uit het convenant bodemsanering bedrijfsterreinen dat de overheid samen met MKB-Nederland en VNO-NCW in 2001 hebben ondertekend. Naar verwachting zal het tot eind 2005 duren voordat de Bedrijvenregeling in de wetgeving is opgenomen. Om het voor bedrijven reeds nu mogelijk te maken een bijdrage in de kosten van vrijwillige sanering te ontvangen voeren de bevoegde gezagen in Zuid-Holland een interim-beleid. Provincie Zuid-Holland heeft dit onderwerp opgenomen in haar Algemene subsidieverordening (Asv). De andere bevoegde gezagen in de provincie (Den Haag, Rotterdam, Leiden, Schiedam en Dordrecht) hebben dit eveneens gedaan. Bij bodemsaneringen op het grondgebied van die steden zullen subsidieverzoeken ook door dat gemeentebestuur worden behandeld. In 2003 heeft Zuid-Holland aan twee bedrijven een bodemsaneringsubsidie verleend van in totaal € 270.000,-

Toelichting op de regeling
De regeling is bedoeld om een financiële bijdrage te leveren aan het saneren van historische bodemverontreiniging op bedrijfsterreinen. Het moet gaan om bodemverontreiniging veroorzaakt (in hoofdzaak) voor 1975, op terreinen die nu en in de toekomst in gebruik zullen zijn als bedrijfsterrein. De sanering moet milieuhygiënisch urgent bevonden zijn of in andere kaders verplicht gesteld worden (bijvoorbeeld bouwvergunning of milieuvergunning). De sanering moet worden uitgevoerd volgens een door de provincie goedgekeurd saneringsplan. De eigenaar voert vervolgens de bodemsanering uit en krijgt een deel van de gemaakte bodemsaneringskosten achteraf vergoed.

De regeling is een logisch vervolg op de BSB-operatie, waarin op vrijwillige basis bedrijfsterreinen zijn onderzocht op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De overheid wil nu stimuleren dat eigenaren en erfpachters ook vrijwillig een sanering ter hand nemen. Zij biedt daarvoor een mogelijkheid om een sanering zoveel als mogelijk in te passen in de normale bedrijfsvoering (tot 2023) en draagt voor een zeker percentage bij in de kosten.

Onder voorwaarden kan het recht op een bijdrage overgaan naar de volgende eigenaar van het bedrijfsterrein. Voor minder draagkrachtige bedrijven zijn onder voorwaarden extra bijdragen mogelijk, hiervoor is een financiële draagkrachttoets nodig.

Er kan geen subsidie verstrekt worden wanneer er reeds een aanvang is gemaakt met de sanering voordat een aanvraag is gedaan. Eveneens is geen subsidie mogelijk wanneer er voor de sanering al een andere overheidsbijdrage is verstrekt of wanneer de bodemverontreiniging binnen een landbouwbedrijf valt.

Uitvoering
Voor het aanvragen van een subsidie hebt u een door het bevoegd gezag goedgekeurd saneringsplan nodig en een ingevuld aanvraagformulier verlening subsidie. Indien u aan de voorwaarden van de regeling voldoet zal in een besluit van Provincie Zuid-Holland het subsidiepercentage en het maximumbedrag worden aangegeven. In onderstaande tabel staan de bijdrage percentages vermeld. Voor de saneerder die voor 2011 start en voor het Midden en Klein Bedrijf gelden hogere percentages dan voor de saneerder op de langere termijn en de grotere ondernemingen (Groot bedrijf).

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bodemsanering van Provincie Zuid-Holland, telefoon 070 - 441 6263 of 441 6602 (voor het werkgebied van Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond: 010 - 2468 304). Tevens kunt u informatie over de Bedrijvenregeling lezen op de internetsites van het Ministerie van VROM en BSB-west.
Verzoeken om vooroverleg of advies kunt u doen door een bericht te sturen aan bedrijvenregeling@pzh.nl

Overige beschikbare documentatie:
Protocol ouderdomsbepaling

Directie Groen, Water en Milieu, afdeling Bodemsanering, april 2004.
Deze informatie is een vrije weergave van de regeling. Bij twijfel of geschil kunt u zich niet op deze tekst beroepen.


Subsidie voor bedrijventerreinen
De provincie Zuid-Holland ondersteunt gemeenten bij het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen en het herstructureren van bestaande bedrijventerreinen. Onze plannen en voorgenomen acties daartoe staan beschreven in het Meerjarenprogramma bedrijventerreinen.
Een belangrijk onderdeel is het bieden van gerichte financiële ondersteuning aan gemeenten en/of regio's door het verstrekken van subsidies. Er zijn twee soorten subsidies voor bedrijventerreinen: één voor de planvorming van bedrijventerreinen en één voor de concrete uitvoering ervan.

Planvorming bedrijventerreinen
Bij planvorming gaat het om voorbereidende werkzaamheden die het project een kwaliteitsimpuls geven. Bijvoorbeeld voor een haalbaarheidsonderzoek, parkmanagementscan of voor het opstellen van een plan van aanpak.

Concrete uitvoering: Ontwikkelingsfonds bedrijventerreinen (OFB)
In de uitvoeringsfase is er financiële ondersteuning uit ons Ontwikkelingsfonds bedrijventerreinen (OFB) mogelijk. U kunt subsidie bij ons aanvragen voor de concrete herstructurering van bedrijventerreinen, de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, de aanleg van externe, ontsluitende infrastructuur die rechtstreeks verband houdt met een bedrijventerrein en voor bedrijfsverzamelgebouwen.

De subsidies planvorming en uitvoering (OFB) maken deel uit van de Subsidieregeling Economische Zaken. Daarnaast moet een aanvraag voldoen aan de bepalingen zoals genoemd in Hoofdstuk IX van de Algemene Subsidieverordening.

Subsidiebrochure 'Stappen Vooruit'
De subsidiebrochure bedrijventerreinen "stappen vooruit" die u onderaan deze pagina kunt downloaden, helpt u bij het opstellen van een subsidieaanvraag. In deze brochure leest u meer over de subsidiemogelijkheden voor bedrijventerreinen en krijgt u meer uitleg over de mogelijkheden, de voorwaarden en de aanvraagprocedure.

Indieningstermijnen
De eerstvolgende indieningtermijn is van 1 december 2005 tot 1 maart 2006.
Onderaan deze pagina kunt u een overzichtje vinden van de toegekende subsidies van afgelopen jaar.

Contact
Als u een subsidieaanvraag wilt indienen of anderszins vragen heeft, kunt u contact op te nemen met de afdeling Economische Zaken van de provincie Zuid-Holland, tel.: 070 - 441 70 02. Indien u problemen heeft met downloaden, probeert u dan eerst het document op te slaan m.b.v. de rechter muisknop; kies voor doel opslaan als.

Bedrijventerreinen
Onze ambitie: 2 x 500 hectare bedrijventerreinen
Het college van Gedeputeerde Staten spant zich de komende jaren extra in voor de bedrijventerreinen in Zuid-Holland. Dit om de ontwikkeling van de Zuid-Hollandse economie te versterken.

Tekort aan bedrijventerreinen
We gaan ons inzetten voor de ontwikkeling van 500 hectare nieuwe bedrijventerreinen en voor herstructurering van 500 hectare bestaande terreinen. Dat doen we omdat er een groot tekort is aan nieuwe bedrijventerreinen en veel bestaande zijn verouderd en niet meer voldoen aan moderne kwaliteitseisen. Het laat zich raden dat dit de broodnodige economische ontwikkeling van onze provincie belemmert.

Rol provincie
Wij zullen gemeenten en regio's fors ondersteunen bij het herstructureren van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe terreinen. We zetten ons actief in om knelpunten die gemeenten hebben bij het realiseren van projecten op te lossen.

Meerjarenprogramma
Onze plannen en voorgenomen acties daartoe staan beschreven in het Meerjarenprogramma bedrijventerreinen 2004-2007 ' Stappen Vooruit' , dat op 28 september 2004 is vastgesteld door Gedeputeerde Staten. We willen hiermee wezenlijke 'stappen vooruit' zetten in nauwe betrokkenheid met alle partijen. Onderaan deze pagina kunt u het programma, de samenvatting en de bijlagen ook downloaden.

Duurzaam
Uiteraard krijgt de aanpak van de provincie vorm volgens de principes van duurzaamheid en wordt project Duurzaam Economisch Ruimtegebruik (DECOR) de komende jaren gecontinueerd.

Afkorting
Titel
IIBTSPN
Interreg III B Transnationale samenwerking Programma Noordzee
 
Interreg is een initiatief van de Europese Unie en richt zich op een harmonische duurzame ontwikkeling van de Europese ruimte. Interreg III B wil dat nationale, regionale en plaatselijke overheden op ...
MSF
 
U bent ondernemer en u heeft een project dat een positief effect kan hebben op het milieu. Het kan bijvoorbeeld gaan om een nieuwe milieutechnologie of een milieuvriendelijk productieproces. Of om een ...
SCZ
 
De provincie Zuid-Holland wil verschillende activiteiten op het gebied van cultuur stimuleren. U moet dan denken aan de volgende activiteiten: · onderhoud en restauratie van monumentale panden. De k ...
SDEZ
Stimuleringsregeling duurzame energie Zuid-Holland
 
Wanneer u als ondernemer in Zuid-Holland wilt investeren in duurzame energieprojecten dan kunt u hiervoor subsidie krijgen. Er is geld beschikbaar voor demonstratie- of voorbeeldprojecten voor de toep ...
SGRZ
 
U kunt provinciale subsidie aanvragen als u plannen of projecten heeft die bijdragen aan de ontwikkeling van de ‘groene ruimte’ van Zuid-Holland. Uw plannen of projecten moeten te maken hebben met één ...
SKPZ
 
Bent u ondernemer in de provincie Zuid-Holland en bent u innovatief bezig in de kenniseconomie? Dan kunt u wellicht aanspraak maken op subsidie. Bij de kenniseconomie gaat het om het gebruikmaken van ...
SSBZ
 
Verzorgt u als werkgever het vervoer van uw werknemers van en naar de werkplek? Doet u dit door het inzetten van bussen of auto’s die geschikt zijn voor het vervoeren van meer dan zeven personen (de b ...
ZIF
 
Bent u een startende technologische innovatieve ondernemer in Zuid-Holland? En zoekt u meer mogelijkheden om uw bedrijf te financierenReacties

Onderwerpen

Subsidies etc.

Hoofdcategorie: Bedrijf Starten

Ondernemersboeken

Administratiepakket

Laatste nieuws