Surseance van betaling

Surseance (opschorting) van betaling

Misschien wilt/moet u uw bedrijf wel beëindigen maar heeft u nog schulden. U kunt dan bij de rechtbank een uitstel van betaling aanvragen. U dient dan een weergave van de financiële stand van zaken van uw onderneming te overleggen. Het verzoekschrift moet worden ondertekend door u en uw zakelijke vertegenwoordiger. De rechter zal dan uw surseanceverzoek wel of niet inwilligen. Wordt uw surseanceverzoek gehonoreerd dan zal de rechter u surseance verlenen voor maximaal anderhalf jaar. Deze termijn kunt u één of enkele keren verlengen. Tijdens de surseance van betaling houdt een bewindvoerder toezicht op de boedel. U heeft wel het beheer over uw vermogen in eigen handen, maar mag pas financiële handelingen uitvoeren als de bewindvoerder daar toestemming voor heeft gegeven.

Als onderdeel van een surseance kunt u ook om een afkoelingsperiode verzoeken. Tijdens een afkoelingsperiode (meestal een maand) is het voor derden onmogelijk om zaken uit uw onderneming op te eisen. Een verzoek om een afkoelingsperiode is bijvoorbeeld van belang als u te maken heeft met goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd. Omdat er nogal wat haken en ogen zitten aan het aanvragen van surseance van betaling doet u er verstandig aan om een deskundige in te schakelen.

Faillissement

Bij een faillissement zorgt een curator ervoor dat uw vermogen wordt vereffend. De curator onderzoekt wat uw vorderingen en schulden zijn en handelt deze af. Wanneer u tijdens een faillissement inkomsten heeft dan komen deze bij de boedel. De curator maakt hierover afspraken met u. Als u voor de faillissementsverklaring handelingen heeft verricht waardoor schuldeisers minder kans maken op hun geld dan kan de curator deze handelingen ongedaan maken. Bestuurders die zich schuldig hebben gemaakt aan ´kennelijk onbehoorlijk bestuur´ kunnen privé aansprakelijk worden gesteld. Dan worden hun persoonlijke bezittingen geveild waarbij de opbrengsten naar de schuldeisers gaan.
| faillissement |

In sommige gevallen kan aan de schuldeisers een faillissementsakkoord worden aangeboden. Dan ontvangen schuldeisers een percentage van de vordering en schelden ze de rest van het uitstaande bedrag kwijt. De curator kan een dwangakkoord opleggen aan schuldeisers die hier niet aan mee willen werken.
Wanneer het vermogen van de failliete onderneming is vereffend zit het werk voor de curator er op. De schulden en vorderingen zijn dan in kaart gebracht en andere zaken afgewikkeld. Op dit moment kan het faillissement worden beëindigd.Reacties

Onderwerpen

Financiële zaken

Hoofdcategorie: Administratie

Ondernemersboeken

Administratiepakket

Laatste nieuws