Bedrijf starten met een uitkering

Er zijn drie uitkeringen waarbij u een bedrijf kunt starten. Er gelden echter wel andere regels voor de verschillende mogelijkheden per uitkering. Hieronder staat een overzicht van de drie uitkeringen en de mogelijkheden die u daarmee heeft om een bedrijf te starten.

Starten met een WAO/WIA- WAZ- of Wajong-uitkering
Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent verklaard, dan zijn er op grond van de Wet Re-integratie Arbeidsgehandicapten (REA) mogelijkheden voor de financiering van een bedrijf en begeleiding van startende ondernemers. U kunt in aanmerking komen voor een starterskrediet als u een uitkering ontvangt van het UWV. Dit krediet heeft altijd de vorm van een rentedragende lening of borgstelling en zal maximaal € 34.816 (2013) bedragen. U moet altijd contact opnemen met het UWV en een goed ondernemingsplan hebben als u in aanmerking wilt komen voor het starterskrediet. Ook wanneer u een werkeloosheidsuitkering heeft en door gebrek of ziekte minder kans maakt op de arbeidsmarkt kunt u in aanmerking komen voor een starterskrediet. U moet dan wel medisch-arbeidskundig beoordeeld worden om te kijken in hoeverre er sprake is van ziekte of gebrek.

Als u eenmaal een eigen inkomen verdient, dan is het afhankelijk van de hoogte hiervan of u uw uitkering nog zal behouden. Tijdens de aanloopperiode is het vaak mogelijk dat de uitkering gewoon uitgekeerd wordt. Er is een extra fiscale stimulans voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten die een eigen bedrijf willen opstarten, de startersaftrek. Als zij meer dan 800 uur per jaar werken dan krijgen zij een aftrekpost.

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is:

  • € 12.000 als u in de 5 voorafgaande jaren geen gebruik maakte van deze aftrek
  • € 8.000 als u 1 keer in de 5 voorafgaande jaren gebruik maakte van deze aftrek
  • € 4.000 als u 2 keer in de 5 voorafgaande jaren gebruik maakte van deze aftrek

De aftrekposten gelden alleen voor diegenen die na 31 december 2006 ondernemer zijn geworden. Meer informatie kunt u hier vinden.

Starten met UWV | starten met WAO | Startersaftrek |

Starten met een WW-uitkering
Nadenken over het starten van een eigen bedrijf terwijl u een WW-uitkering heeft kan altijd. Als u daadwerkelijk gaat beginnen dient u zich te houden aan regels die gevolgen hebben voor uw uitkering voor, tijdens en na de start. Er gelden speciale regels als u bij de overheid of in het onderwijs heeft gewerkt, neemt u dan contact op met het UWV. Voor u gaat beginnen is het verstandig om uit te zoeken of u uit het juiste hout gesneden bent. Betrek ook uw re-integratiecoach bij uw plannen. Hij kan u helpen met uw rechten en plichten.

Voor u begint dient u een goed ondernemingsplan te schrijven. Hierin komt ook de financiering van uw bedrijf aan bod. Bedragen onder de 10.000 euro leent u over het algemeen het goedkoopst van particulieren (familie/vrienden). Als u bij de bank wilt lenen maar u heeft te weinig onderpand, dan kan de Borgstellingsregeling voor het midden- en kleinbedrijf (BBMKB) u helpen. Mocht u nergens een lening kunnen krijgen dan kunt u misschien krediet aanvragen op basis van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Wanneer u daadwerkelijk producten of diensten gaat leveren moet u btw in rekening brengen. Om dat te mogen doen heeft u een btw-nummer nodig. Deze kunt aanvragen bij de Belastingdienst. Als u uw eigen geld verdient dan dient u zich ook zelf te verzekeren. Meer hierover kunt u lezen in de brochure ‘Vrijwillige verzekering ZW, WIA en WW’. Mocht u problemen hebben met het opstarten van een eigen bedrijf dan kunt u terecht bij een re-integratiebedrijf of startersadviesbureau’s. U kunt daar terecht voor hulp en om de begeleiding te financieren kunt u een beroep doen op de IRO, de individuele re-integratieovereenkomst. Kijk voor meer informatie over re-integratiebedrijven op Borea. Zij kunnen u ook meer vertellen over de IRO
Ondernemingsplan | BBZ BBMKB | Borea Brochure Vrijwillige verzekering ZW, WIA en WW |

Als u echt voor uzelf wilt beginnen dan mag u na een gesprek met uw re-integratiecoach beginnen met uw ondernemingsplan. U heeft dan geen sollicitatieplicht. Als uw plan wordt goedgekeurd dan mag u gedurende maximaal 26 weken starten met behoud van uw WW-uitkering. Er vindt later nog wel een verrekening plaats. Na afloop van uw ‘startperiode als zelfstandige’ van (maximaal) 26 weken- gedurende welke periode in principe fulltime aan de opbouw van het eigen bedrijf wordt gewerkt – zijn er 3 situaties mogelijk:

  • U zet uw werkzaamheden als zelfstandig ondernemer volledig voort; de WW-uitkering wordt (volledig) beëindigd;
  • U stopt geheel met de werkzaamheden als zelfstandige. Uw recht op een WW-uitkering loopt gewoon door. Vanaf dat moment gelden ook weer de gebruikelijke sollicitatieverplichtingen;
  • U gaat gedeeltelijk verder met de werkzaamheden als zelfstandig ondernemer. Het recht op een WW-uitkering wordt gedeeltelijk beëindigd, waarbij voor de uren dat het WW-recht ‘doorloopt’ er weer een sollicitatieplicht geldt.

Als u bij aanvang van de ‘startperiode als zelfstandige’ nog recht heeft op minder dan 6 maanden uitkeringsduur, dan eindigt de startperiode voor u op het moment dat de uitkeringsduur is ‘verbruikt’.

Bron: UWV

Starten met een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand
Met een uitkering op grond van de WWB moet u zich altijd melden bij de Sociale Dienst van uw gemeente. U kunt daar informatie inwinnen omtrent de gevolgen die het starten van een eigen bedrijf met zich meebrengt. Ook hier geldt dat wanneer u eenmaal begonnen bent als zelfstandige, u niet meer beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt. Uw uitkering zal komen te vervallen. U draagt dan zelf verantwoordelijkheid voor uw sociale zekerheid. Wanneer u start vanuit een uitkering op grond van de WWB kunt u in aanmerking komen voor inkomensondersteuning op grond van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen. Of dit in uw geval ook geldt, kunt u vinden in de rubriek ‘Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen’ op deze website. Daarnaast bestaat ook nog de mogelijkheid om u, nadat u gestart bent met uw bedrijf, te laten begeleiden door een deskundige. Dan kan een gedeelte van de kosten door uw gemeente worden betaald. Neem hierover contact op met uw gemeente.| Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen |

Starten vanuit de AOW
Iedereen die in Nederland 65 wordt, krijgt AOW. Wilt u met een AOW-uitkering een bedrijf starten, dan heeft dit geen gevolgen voor uw AOW. Op het gebied van belastingen en sociale zekerheid zijn er voor u andere regels van kracht. Belastingtechnisch heeft u een voordeel. U dient natuurlijk wel net als alle ander ondernemers inkomstenbelasting te betalen in box 1, maar het tarief in de eerste twee schijven is aanmerkelijk lager omdat u geen premie AOW meer hoeft af te dragen. Daarnaast komt u in aanmerking voor diverse aftrekmogelijkheden. Zo heeft u recht op algemene heffingskorting, arbeidskorting en ouderenkorting. Ook is per 1 januari 2007 weer een zelfstandigenaftrek mogelijk voor ondernemers van 65 jaar en ouder. De zelfstandigenaftrek voor 65+ ondernemers is de helft van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers van onder de 65 jaar.

Startbedrijf.nl
Logo