Belasting ondernemers

Belastingdienst

Als u een onderneming start komt u onherroepelijk in aanraking met de Belastingdienst. De beslissingen die u neemt zullen bepalen of u inkomstenbelasting en btw moet afstaan, maar ook voor welke premies u in aanmerking komt. Voor startende ondernemers zijn er bovendien speciale startersregelingen. Ook moet uw boekhouding na het starten van eigen bedrijf direct voldoen aan bepaalde eisen. Hieronder vindt u de belangrijkste belastingtechnische zaken waarmee u te maken krijgt bij het starten van een eigen bedrijf.

Ondernemer voor inkomstenbelasting en/of btw

Of u als ondernemer inkomstenbelasting en/of btw moet gaan betalen hangt af van een aantal factoren. De Belastingdienst stelt voor de inkomstenbelasting andere eisen aan ondernemers dan voor de btw (omzetbelasting). Over het algemeen geldt dat wanneer u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting u dit ook bent voor de btw.

Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Als u ondernemer bent, bent u lang niet altijd ondernemer voor de inkomstenbelasting. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. De Belastingdienst controleert uiteindelijk of u aan die eisen voldoet. De Belastingdienst let bij de beoordeling op de volgende punten:

 • Maakt u winst? Zo ja, hoeveel?
 • Hoe zelfstandig is uw onderneming?
 • Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld en goederen)?
 • Hoeveel tijd steekt u in de onderneming?
 • Wat is de omvang (in tijd en geld) van uw onderneming?
 • Hoeveel klanten heeft uw onderneming?
 • Is er geen sprake van een hobby?
 • Hoe maakt uw onderneming zich bekend naar buiten?
 • Loopt u ‘ondernemersrisico?´
 • Bent u aansprakelijk voor de schulden van de onderneming?

Wanneer bent u ondernemer voor de btw?

Ook al bent u voor de inkomstenbelasting geen ondernemer, dan kunt u wèl ondernemer zijn voor de btw. Voor de btw bent u ondernemer wanneer u zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefent, het maakt dan niet uit welke rechtsvorm uw onderneming heeft. Voor u een onderneming start dient u zich te melden bij de Belastingdienst voor een btw-nummer. Tegenwoordig kan een IB-ondernemer ook bij inschrijving in het handelsregister een formulier invullen om een btw-nummer van de Belastingdienst te krijgen.

Informatie over rechtsvormen    Belastingvoordeel starters 

Om te beoordelen of u ondernemer voor de btw bent hanteert de Belastingdienst vele criteria. Deze kunt u vinden op de site www.belastingdienst.nl. Twijfelt u na het lezen van de criteria alsnog of u een ondernemer voor de btw bent, neem dan persoonlijk contact op met de Belastingdienst, 0800-0543.

Enkele voorbeelden van de criteria die de Belastingdienst hanteert om te bepalen of u ondernemer voor de btw bent:

 • Oefent u een zelfstandig bedrijf of beroep uit?
 • Werkt u in dienstbetrekking en heeft u daarnaast andere werkzaamheden?
 • Exploiteert u een vermogensbestanddeel of een recht?
 • Hoe regelmatig werkt u zelfstandig?

Vooral als iemand pas voor zichzelf is begonnen is het wel eens onduidelijk of hij voor de btw ook een ondernemer is. Ook als iemand geen ondernemer is, is het mogelijk dat hij geen btw hoeft te betalen. Dit geldt in de volgende gevallen:

 • het te betalen bedrag is te gering
 • er is een vrijstelling van toepassing (zie de belastingsite onder vrijstelling van btw).

Starten terwijl u een uitkering heeft

Heeft u een uitkering en wilt u toch een eigen bedrijf starten? Dat kan. Houd er dan wel rekening mee dat dit gevolgen voor uw uitkering heeft. U moet dan aan de uikeringsinstantie melden dat u voor uzelf begint.

Houdt u er rekening mee dat u ook gemeentelijke belastingen en andere heffingen moet betalen. Ook heeft u soms vergunningen nodig.

Vergunningen     Starten vanuit een uitkering 
 

Rechtsvormen

Welke ondernemingsvorm u kiest is ook voor belastingtechnische zaken belangrijk. Elke ondernemingsvorm brengt bepaalde rechten en plichten met zich mee. Uw onderneming kan verschillende rechtsvormen hebben.
ondernemingsvormen |

Er zijn twee soorten rechtsvormen:
Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Bij deze rechtsvormen bent u met uw hele privévermogen aansprakelijk voor schulden van de onderneming:

 • Eenmanszaak
 • Vennootschap Onder Firma (VOF)
 • Commanditaire Vennootschap (CV)
 • Maatschap.

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid. U bent alleen aansprakelijk voor het bedrag dat u hebt geïnvesteerd. Een rechtspersoon is een zelfstandig drager van rechten en plichten. Dit betekent dat de betrokken personen, zoals de directeur(en) en commissarissen, niet met hun privévermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van de rechtspersoon. Rechtspersonen zijn:

 • Besloten Vennootschap (BV)
 • Naamloze Vennootschap (NV)
 • Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV)
 • Europese naamloze vennootschap (SE)
 • Vereniging (incl. coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij )
 • Stichting.

De financiering van uw onderneming

De Belastingdienst wil graag weten hoe u uw onderneming financiert. Maakt u voor de financiering gebruik van een lening, een schenking of brengt u eigen geld in? Elke financieringsvorm brengt weer verschillende verplichtingen met zich mee.

Lening 

Als u een lening afsluit om uw onderneming te financieren dan moet u dit kunnen aantonen tegenover de Belastingdienst. Dit kan door het tonen van een schriftelijke overeenkomst. Een giro- of bankafschrift is niet voldoende. Als starter kunt u in aanmerking komen voor twee bijzondere leningen. De leningen aan startende ondernemers en de starterskredieten. Wat de fiscale voordelen van beide leningen zijn en wat ze inhouden kunt u in detail lezen op de site van de Belastingdienst.

Schenking

Financiert u uw onderneming met geld uit een schenking dan moet u schenkingsrecht betalen. U dient binnen een maand een ‘Aangifte recht van schenking’ aan te vragen bij de Belastingdienst. Voor de volgende gevallen gelden vrijstellingen:

 • De ‘normale’ vrijstelling voor schenkingen door ouders aan kinderen
 • De eenmalige verhoogde vrijstelling van ouders aan kinderen tussen 18 en 35 jaar
 • De vrijstelling voor schenking door anderen dan ouders binnen een periode van 2 jaar vanaf de datum van de eerste schenking. Als de schenking groter is dan het vrijstellingsbedrag, geldt er geen vrijstelling.

Er is ook sprake van een schenking als u een lening bent aangegaan waarbij de rente lager is dan de marktrente.

Aanloopkosten

Het is heel goed denkbaar dat u voor de daadwerkelijke start van uw onderneming al veel tijd en geld heeft geïnvesteerd. Houd goed bij om hoeveel geld en uren het gaat. Bewaar daarom zorgvuldig alle bewijsstukken en facturen van de kosten die u maakt. U kunt de btw die u heeft betaald namelijk als voorbelasting aftrekken op uw aangifte omzetbelasting. Let wel: dit kan alleen wanneer de Belastingdienst u daadwerkelijk beschouwt als ondernemer.

De uren gemaakt voor u daadwerkelijk bent begonnen tellen ook mee voor het minimum aantal benodigde uren voor bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek.

Startbedrijf.nl
Logo