Buitenlandse zaken

Zaken doen met het buitenland

Wanneer u een product heeft waarvan u denkt dat dit in het buitenland goed zal verkopen, dan moet u daar natuurlijk werk van maken. Wel krijgt u dan met allerlei verschillende regels te maken. Van belang is bijvoorbeeld of u zaken doet met een EU-land of een land buiten de EU. Dit heeft allerlei (belastingtechnische) gevolgen. Ook wanneer u producten uit het buitenland aanschaft heeft dit gevolgen. Allereerst dient u zich er door middel van een marktonderzoek ervan te overtuigen dat de producten die u in het buitenland gaat halen in Nederland inderdaad ‘een gat in de markt’ zijn. Verder maakt het verschil of u met producten of diensten zaken doet met het buitenland. Hieronder vindt u enkele belangrijke aandachtspunten waar u mee te maken krijgt wanneer u zaken gaat doen met het buitenland. Tegenwoordig is het ook mogelijk om auteursrechten of “intellectueel eigendom” online te laten registeren.

Goederen invoeren

Of uw goederen nu van binnen of buiten de EU worden ingevoerd, ze zullen in beide gevallen aan een aantal eisen moeten voldoen. Zo moeten alle goederen voldoen aan de minimale eisen van veiligheid en consumentenbescherming. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de kosten van de invoer hoog kunnen uitvallen. U moet dan ook in uw koopcontract goed aangeven wie bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor het vervoer, opslag, invoerrechten, havengelden et cetera.

Binnen de Europese Unie (EU)

Wanneer u goederen koopt in een ander EU-land dan in Nederland, dan krijgt u niet te maken met de douane omdat er vrij verkeer van goederen is tussen alle leden van de EU. Wel krijgt u te maken met speciale belastingregelingen. Uw buitenlandse leverancier zal u geen BTW in rekening brengen. U moet daarom het gefactureerde bedrag van de goederen die u heeft gekocht, aangeven op uw ‘Aangifte omzetbelasting’. Over dat bedrag berekent u BTW, wat u aangeeft met uw BTW-identificatienummer. Het BTW-tarief daarvoor is hetzelfde als dat voor leveringen in het binnenland. Deze BTW kunt u volgens de geldende regels aftrekken op uw ‘Aangifte omzetbelasting’. Bij de invoering van goederen van binnen de EU moet aan twee voorwaarden worden voldaan: de ingevoerde goederen moeten daadwerkelijk uit een EU-land komen èn uw klant moet ondernemer zijn met een BTW-identificatienummer in een ander EU-land. Voor meer informatie over de regelingen betreffende BTW kunt u terecht bij de Belastingdienst.
Belastingdienst |

Buiten de EU

Als u goederen invoert van buiten de EU zult u bij de douane aangifte ten invoer moeten doen. Hierbij zult u afhankelijk van het product ook invoerrechten moeten betalen. U hoeft niet zelf aangifte te doen maar kunt dat laten doen door een douane-expediteur bij een kantoor van de douane. U moet dan het formulier ‘Enig Document’ (laten) invullen en overhandigen aan de douane. Eventueel is ook elektronische aangifte mogelijk. Nadat de douane de aangifte heeft afgehandeld kunt u beschikken over uw goederen.

Of u van binnen of buiten de EU goederen invoert, in beide gevallen zult u te maken krijgen met verschillende belastingen:

  • Invoerrechten: deze belasting wordt geheven bij het invoeren van goederen. Het hangt van de soort goederen af hoeveel invoerrechten u moet betalen. Binnen de EU is de hoogte van de invoerrechten gelijk.
  • BTW: het BTW-tarief is hetzelfde als het tarief bij binnenlandse leveringen en u kunt de BTW volgens de normale regels aftrekken van de voorbelasting.
  • Accijns: deze dient u te betalen over bier, wijn, tussenproducten, andere alcoholhoudende producten, tabaksproducten en minerale oliën.
  • Verbruiksbelasting: dient u te betalen bij invoer van alcoholvrije dranken en pruim- en snuiftabak.

Hiernaast zijn er nog enkele andere heffingen zoals landbouwheffingen. Om sommige goederen in te voeren heeft u een vergunning nodig. Andere goederen mag u helemaal niet invoeren. Meer informatie kunt u opvragen via de Belastingtelefoon Douane (0800-0143).

Goederen uitvoeren

Binnen de Europese Unie

Wanneer u binnen de EU goederen levert dan is deze belast met 0%-tarief. U brengt dan aan uw buitenlandse klanten geen BTW in rekening en hoeft zelf dus ook geen BTW te betalen. Wel dient bij de levering van goederen binnen de EU aan twee voorwaarden worden voldaan: uw goederen moeten daadwerkelijk naar een EU-land zijn vervoerd èn uw klant moet ondernemer zijn met een BTW-identificatienummer in een ander EU-land. Als u aan een particulier levert dan gelden weer andere regels die u kunt opvragen bij de Belastingdienst. Omdat binnen de EU vrij verkeer van goederen heerst, heeft u niet te maken met douane. U dient bij het uitvoeren van goederen altijd een handelsfactuur mee te sturen. Een exportdocument is noodzakelijk wanneer u de volgende goederen verzendt:

  • alcoholhoudende dranken
  • accijnsgoederen zoals tabak, minerale oliën en minerale olieproducten
  • diverse landbouwproducten
  • strategische goederen.

Buiten de EU

Buiten de EU heeft u wel te maken met de douane en moet u aangifte van uitvoer doen. In sommige gevallen kunt u bij uitvoer een teruggave krijgen en in andere gevallen zult u helemaal niet mogen uitvoeren. Bij het uitvoeren geldt het 0%-tarief, u brengt uw afnemer dus geen BTW in rekening. Buiten de EU maakt het dan niet uit of u aan een particulier of aan een ondernemer levert. U dient alle papieren te bewaren die door de Nederlandse Douane zijn afgetekend omdat u dient te bewijzen dat u terecht het 0%-tarief heeft toegepast. Op uw ‘Aangifte omzetbelasting’ geeft u de omzet aan over de goederen die u heeft uitgevoerd. De wijze van aangifte ten uitvoer zijn gelijk aan die van de aangifte ten invoer van goederen (zie hierboven). Wanneer u goederen uitvoert naar landen buiten de EU dan dient u altijd over de volgende twee documenten te beschikken. De handelsfactuur (commercial invoice) èn het ‘Enig Document’ dat de goederen begeleidt naar hun eindbestemming. Daarnaast kunnen voor verschillende bedrijfstakken andere regels gelden met betrekking tot de exportdocumenten. Voor meer informatie over uitvoeren van goederen buiten de EU kunt u terecht bij de Belastingtelefoon Douane 0800-0143.

Dienstverlening voor of door buitenlandse opdrachtgevers

Voor diensten die u levert áán of ontvangt vanuit het buitenland gelden weer andere regels dan voor goederen. Voor in Nederland verrichtte diensten moet u BTW berekenen, ook al is uw opdrachtgever gevestigd in het buitenland. Er zijn bijzondere regels voor de BTW waarmee wordt vastgesteld waar een dienst is verricht. Ook wanneer een buitenlandse ondernemer aan u een dienst levert, dan is hij in principe Nederlandse BTW verschuldigd. Meestal hoeft hij geen Nederlandse BTW te berekenen omdat de heffing van de door hem verschuldigde BTW naar u is verlegd. U moet de BTW dan aangeven op uw ´Aangifte Omzetbelasting`. Deze BTW kunt u volgens de geldende regels op dezelfde aangifte weer als voorbelasting aftrekken.

Werken in het buitenland en verzekeringsplicht

Over het algemeen bent u verzekerd in het land waar u werkt. Werkt u binnen de EU dan is de Europese verordening van kracht. Deze bepaalt in welk land u verzekerd bent wanneer u binnen de EU werkt. Voor werken buiten de EU heeft de overheid met vele landen sociale verzekeringsverdragen opgesteld die bepalen in welk land u verzekerd bent wanneer u werkt buiten de EU.

Het is binnen uw onderneming mogelijk dat u zelf als ondernemer werkzaamheden verricht buiten Nederland. Wanneer u tijdelijk in het buitenland werkt dan blijft het Nederlandse verzekeringsstelsel voor u van kracht. U dient dan wel te beschikken over een detacheringsverklaring die u kunt afhalen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hier kunt u ook terecht voor al uw vragen betreffende het verrichten van arbeid buiten Nederland.

Daarnaast is het binnen uw onderneming mogelijk dat uw personeel werkzaamheden verricht buiten Nederland. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor de ondernemer die zelf werkzaamheden verricht buiten Nederland. Wel is het mogelijk dat er per bedrijfstak andere regels gelden of dat inmiddels de regels enigszins veranderd zijn. U doet er dan ook verstandig aan om contact op te nemen met de Sociale Verzekeringsbank en UWV.

Startbedrijf.nl
Logo