Gemeenten Friesland

Hieronder vindt u van bijna alle Friese gemeenten informatie over bedrijventerreinen, ondernemersverenigingen en bedrijfscontactfunctionarissen. StartBedrijf.nl baseert zich voor de informatie op deze pagina op openbare informatie die de gemeenten zelf via hun website beschikbaar hebben gesteld. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de betreffende gemeente.

Achtkarspelen | Dantumadeel | Dongeradeel | Ferwerderadiel | Franekeradeel | Harlingen | Heerenveen | Het Bildt | Kollumerland | Leeuwarden | Littenseradiel | Menamuradiel | Ooststellingwerf | Opsterland | Schiermonnikoog | Smallingerland | Tytsjerksteradiel | Weststellingwerf |
Gemeente Achtkarspelen
Achtkarspelen is een gemeente met veel startende en kleine bedrijven, wat blijkt uit de werkgelegenheidsstructuur: maar liefst negentig procent van de ondernemingen heeft minder dan tien werknemers. Bij de gemeente werkt een bedrijfscontactfunctionaris bij wie (startende) ondernemers terecht kunnen voor informatie en ondersteuning. Dit is mw. I. Boekhorst, bereikbaar via telefoonnummer 0511-548200. Zij kan u informeren over vestigingsmogelijkheden op bijvoorbeeld een van de twaalf bedrijventerreinen die Achtkarspelen rijk is. Op de website van Achtkarspelen (www.achtkarspelen.nl) is een folder te downloaden, met veel informatie over de regels waarmee startende ondernemers te maken hebben. De folder bevat ook adresgegevens van bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en de gemeente.
Speciaal voor (startende) ondernemers is er in Surhuisterveen een bedrijvencentrum gevestigd. Hier kunnen bedrijven voor een schappelijke prijs bedrijfs- of kantoorruimte huren, meestal voor een beperkt aantal jaren. Het is de bedoeling dat een bedrijf zich na een aantal jaren in het bedrijvencentrum zodanig heeft ontwikkeld dat het op eigen benen kan staan. Overigens kunnen ook gevestigde ondernemers die op hun huidige locatie uit hun jasje zijn gegroeid, of die in verband met nieuwbouw tijdelijk een andere locatie zoeken, terecht in het Bedrijvencentrum Achtkarspelen. Meer informatie over het Bedrijvencentrum Achtkarspelen is te vinden op de site van de gemeente en via de volgende contactpersonen: mw. A. Pool (0512-364007), dhr. Zwierenberg (0511-541700 [Enitor]) en bedrijfscontactfunctionaris mw. I. Boekhorst (0511-548200, i.boekhorst@achtkarspelen.nl).
Gemeente Dantumadeel
Ondernemers in de gemeente Dantumadeel kunnen met vragen over vergunningen, bedrijventerreinen en andere zaken terecht bij accountmanager bedrijfsleven: W.F. Oosterhuis, telefoon 0511-426428, e-mail: Oosterh@dantumadeel.nl
Er zijn in totaal drie bedrijventerreinen in de gemeente Dantumadeel, waarvan één terrein nog ruimte heeft. De accountmanager bedrijfsleven kan u er alles over vertellen.

Gemeente Dongeradeel
Dongeradeel hecht veel waarde aan startende en gevestigde ondernemers. Zij kunnen altijd advies en informatie krijgen van de gemeente Dongeradeel. De gemeente heeft een bedrijvenloket die als tussenpersoon optreedt tussen het gemeentelijk apparaat en het bedrijfsleven. De medewerkers van het bedrijvenloket zijn Freerk Dijkstra en Nynke Grotenhuis. De medewerkers zijn te bereiken op telefoonnummer (0519) 298 851 of 298847 of via het e-mail adres: f.dijkstra@dongeradeel.nl .
Op de verschillende bedrijventerreinen in de gemeente Dongeradeel zijn er voor elke ondernemer interessante vestigingsmogelijkheden. Van kleinschalig tot grootschalig, van puur bedrijventerrein tot woonwerklocatie en van zware bedrijvigheid tot lichte bedrijvigheid. De medewerkers van het bedrijvenloket informeren u graag over de bedrijventerreinen in Dongeradeel. Meer informatie op www.dongeradeel.nl

Gemeente Ferwerderadiel
De gemeente Ferwerderadiel, gelegen aan de Waddenzee en op korte afstand van Leeuwarden en Dokkum, stelt prijs op goede relaties met ondernemers. ‘Hun belang is gemeentelijk belang’, stelt de gemeente. Voor vestigingsmogelijkheden kunnen ondernemers contact met de bedrijfscontactfunctionaris van Ferwerderadiel: telefoon 0518-418857 of 06-10560165 en e-mail b.de.boer@ferwerderadiel.nl. De bedrijfscontactfunctionaris bevordert het contact tussen ondernemers en het gemeentebestuur, is het eerste aanspreekpunt voor bedrijven en instellingen en houdt zich bezig met de uitgifte van bedrijfsterreinen en bouwkavels in de gemeente. Hij staat ook startende ondernemers bij.
In Ferwerderadiel zijn bedrijfsterreinen bij Ferwert, Hallum, Marrum en Burdaard. Deze terreinen zijn grotendeels volgebouwd, maar er zijn plannen om een aantal terreinen uit te breiden. In Marrum en Burdaard zijn deze plannen in een vergevorderd stadium. Naast bedrijfsterreinen zijn er in de gemeente ook diverse winkelpanden te koop.

Ferwerderadiel participeert in NOFCOM, een samenwerkingsverband van Kabel Noord, MKB Noord en de vijf gemeenten uit Noordoost Friesland (Dongeradeel, Dantumadeel, Ferwerderadiel, Kollumerland en Achtkarspelen), Ondernemersfederatie Noordoost Friesland en ROC Friese Poort.
NOFCOM heeft als doelstelling om een kennis- en dienstencentrum op te zetten, dat bijdraagt aan een verbetering van de bedrijfsvoering (bevorderen productiviteit) van MKB-ondernemers.
Door MKB-ondernemers te wijzen op de toegevoegde waarde van ICT en internet binnen de bedrijfsvoering, wil NOFCOM bijdragen aan het behoud van bestaande bedrijvigheid en bestaande banen en nieuwe bedrijvigheid en nieuwe banen stimuleren. NOFCOM is bedoeld voor MKB-ondernemers, ook starters.
Voor meer informatie:
NOFCOM
Roeland P. Westra (projectleider)
rwestra@rocfriesepoort.nl
telefoon: 058-2655700
fax: 058-2655200

Gemeente Franekeradeel
Franekeradeel heeft ondernemers diverse vestigingslocaties te bieden. Met Franeker als centrumgemeente met alle daarbij behorende voorzieningen in Noordwest-Friesland heeft Franekeradeel een goed woon- en werkklimaat en een groot arbeidspotentieel van hoog en gevarieerd opleidingsniveau.
Bedrijventerrein Kie is een modern gemengd bedrijventerrein aan de zuidelijke rondweg van Franeker. De A31, het Van Harinxmakanaal en het spoor zijn belangrijke infrastructurele verbindingen met het terrein. Er is een goede verbinding met Harlingen, de Afsluitdijk, Noord-Holland, Amsterdam, Leeuwarden, Heerenveen en Groningen.
De Westergozone waarbinnen Franekeradeel ligt is volop in beweging. Deze zone is één van de twee economische groeizones in Friesland en deze zone strekt zich uit van de Waddenzeekust en de afsluitdijk bij Harlingen tot de hoofdstad van Friesland, Leeuwarden. De betrokken partijen richten zich op de versterking van de economische potenties van het gebied. Industrieterrein Kie is een project in het kader van de Westergozone. Door alle betrokken partijen wordt gewerkt aan een ondernemingsklimaat waar gevestigde bedrijven zich thuis voelen en dat aantrekkelijk is voor bedrijven die zich oriënteren op een nieuwe vestigingsplaats.
Meer informatie bij de gemeente Franekeradeel, contactpersoon bedrijfscontactfunctionaris mevrouw J. Koning, Postbus 58, 8800 AB Franeker, telefoon 0517-380184, fax 0517-380481, e-mail .koning@franekeradeel.nl

Gemeente Friese Meren
Voor alle diensten kunt u terecht op het gemeentehuis in Joure. Voor een aantal diensten kunt u ook terecht op de servicepunten in Balk en Lemmer. Kijk voor meer informatie en de actuele openingstijden op de pagina met openingstijden. Heeft u een bedrijfsgerelateerde vraag? Kijk op de contactpagina voor ondernemers.

Voor de diverse bedrijfsterreinen klikt u hier.

Gemeente Harlingen
Harlingen is de grootste open zeehaven van Friesland, met veel opslag- en overslagfaciliteiten. Met goede water- spoor- en wegverbindingen herbergt Harlingen vooral visserij- en procesindustrie, scheepswerven en dokken.
De gemeente Harlingen is onderdeel van de Westergozone, een samenwerkingsverband van ondernemers en overheid in Harlingen, Franekeradeel, Menaldumadeel en Leeuwarden. De gemeenten in de Westergozone streven ernaar om het ondernemers zo gemakkelijk mogelijk te maken. Meer informatie op www.westergozone.nl.
De gemeente Harlingen heeft op dit moment twee bedrijventerreinen beschikbaar: Oostpoort II en Industriehaven.Bedrijventerrein Oostpoort in Harlingen is nu al vrijwel geheel benut. In samenwerking met gemeente Harlingen en de Exploitatiemaatschappij Oostpoort Harlingen wordt inmiddels bedrijventerrein Oostpoort II ontwikkeld. Dit terrein combineert industriële en landelijke bedrijvigheid met goede voorzieningen en ruimte. De zichtlocaties lenen zich bijvoorbeeld als representatieve vestigingen voor ondernemingen als groothandels, automobielbedrijven, servicebedrijven, jachtbouwers, transportbedrijven en toeleveranciers op allerlei gebied. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.oostpoort-harlingen.nl..
De Industriehaven ligt voor het grootste gedeelte direct aan de havenkom en is daarmee uitermate geschikt voor bedrijven die afhankelijk zijn van de aan- en afvoer over zee. Ook de rest van het terrein leent zich door een logische indeling voor zeehavengebonden bedrijven. De Industriehaven omvat ongeveer 70 hectare. Na aftrek van de havenkom en de zeedijken resteert een bedrijventerrein van 50 hectare. Meer informatie is te vinden op www.harlingenseaport.nl.

Harlingen heeft drie ondernemersverenigingen:
Harlinger Ondernemers Vereniging (HOV): voorzitter Gerard de Boer, secretaris Catharina Bijlsma, 06-54936020.
Commerciële Club Noordwest Friesland (CCNwF): voorzitter Yde Koopmans, secretaris Gerrit Fokkema, 0517-390270 (tst. 1382)
Harlingen Seaport Business Associaton (HSBA): voorzitter Lammert Soet, secretaris René Buitenwerf, 0517-412831
Gemeente Heerenveen
Heerenveen is sterk in ontwikkeling. Ondernemers investeren veel, er komen meer nieuwe bedrijventerreinen en het aantal woningen en voorzieningen breidt zich mee uit. Heerenveen ligt als ‘poort van het Noorden’ centraal in de economische ontwikkelingszone A7, met alle logistieke voordelen van dien.
Heerenveen kent een actief netwerk van ondernemers, die zich op verschillende niveaus hebben verenigd (bijvoorbeeld per branche, doelgroep of bedrijventerrein). Diverse overkoepelende organisaties streven naar optimale samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven en tussen de bedrijven onderling. Vast aanspreekpunt voor bedrijven in de gemeente Heerenveen is het Bureau Bedrijfsleven, bestaande uit mw. A. Rombout (accountmanager Bestaand Bedrijfsleven), 0513-617481, a.rombout@heerenveen.nl, en dhr. P. Zijlstra (contactfunctionaris Bedrijfsvestiging) 0513-617620, p.zijlstra@heerenveen.nl.
Speciaal voor starters is in Heerenveen de Stichting Debuut opgericht door de gemeente, diverse banken en de Industriële Kring. Deze stichting begeleidt startende ondernemers in brede zin bij de start van hun bedrijf. De begeleiding varieert van het aanbieden van huisvesting tot advies bij problemen en vraagstukken over subsidies en dergelijke. Stichting Debuut werkt samen met het Bedrijven Centrum Leeuwarden in het Ondernemers Instituut. De feitelijke begeleiding van starters door Debuut is ondergebracht in dit Ondernemers Instituut. Dit instituut verzorgt dus de daadwerkelijke begeleiding van startende ondernemers en geeft bovendien diverse workshops, vaak samen met de Kamer van Koophandel. Het Ondernemers Instituut is gevestigd aan de Icarus 4, 8938 AX Leeuwarden, telefoon 058-2803144, fax 058-2803145, e-mail info@ondernemersinstituut.nl.
Heerenveen telt een aantal gevarieerde bedrijventerreinen. Het Bedrijventerrein Heerenveen-Zuid, aan weerszijden van de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle, biedt plaats aan bijna honderd traditionele en moderne bedrijven en is een paar jaar geleden gerevitaliseerd. Bedrijventerrein De Kavels, gelegen in de zuidoostelijke oksel van het klaverblad, direct aan de afrit op de A7, is zeer geschikt voor bijvoorbeeld representatieve (transport)bedrijven. Er wordt nog volop gebouwd op De Kavels en er zijn nog enkele percelen beschikbaar. Het Business Park Friesland (BSF) in het noordwesten van Heerenveen is bestemd voor hoogwaardige bedrijven in de lichte industrie, distributie en groothandel. Het Internationaal Bedrijvenpark Friesland (IBF) aan de oostkant van Heerenveen biedt mogelijkheden voor diverse soorten van bedrijvigheid. Het terrein heeft een directe aansluiting op de A7 en de A32. Het bedrijventerrein Kanaal, ten noorden van de A7 en ten westen van de spoorlijn Zwolle-Leeuwarden, is bestemd voor zowel groot- als kleinschalige bedrijvigheid. Op bedrijventerrein Haskerveen, ten noorden van de A7, hebben allerlei soorten bedrijven een plaats, van een carosseriebouwer tot een producent van halffabricaten voor de verfindustrie. Er zijn nog enkele bouwpercelen beschikbaar en het terrein wordt in noordwestelijke richting uitgebreid met ongeveer twintig hectare.
De gemeente Heerenveen ontwikkelt de komende jaren ook veel kantoorruimte, bijvoorbeeld rondom het Abe Lenstra Stadion en rondom het NS- en busstation.
Uitgebreide informatie over bedrijventerreinen, kantoorruimtes en voordelen van vestiging in Heerenveen vindt u op www.heerenveen.nl

Gemeente Het Bildt
Het Bildt ligt ongeveer 15 kilometer ten noordwesten van Leeuwarden. De gemeente telt ruim 10.500 inwoners. Het hoofddorp is St.-Annaparochie en heeft een regionale centrum functie. Door de weg St.-Annaparochie – Marssum is het Bildt uitstekend bereikbaar. Met de auto is de rijtijd naar Leeuwarden 10 tot 15 minuten en naar bijvoorbeeld Heerenveen 30 minuten. De filevrije route naar het Bildt biedt nieuwe mogelijkheden voor ondernemers. Met name St.-Annaparochie heeft van deze ‘poort naar Noordwest-Fryslân’ geprofiteerd en oefent een grote aantrekkingskracht uit op bedrijven. In St. -Annaparochie liggen de bedrijfsterreinen Nij Toerenburg en De Wissel.
Het zoeken naar de beste locatie voor een bedrijf is maatwerk, stelt de gemeente Het Bildt. De gemeente wil ondernemers daarom met raad en daad terzijde staan. Een deskundig medewerker bekijkt samen met de ondernemer welke mogelijkheden het beste passen, zorgt ervoor dat de nodige vergunningen snel geregeld zijn en onderzoekt welke subsidiemogelijkheden er zijn. Ook na de vestiging blijft de gemeente de contacten onderhouden. Meer informatie over bedrijfsvesting op het Bildt kunt u aanvragen bij bedrijfscontactfunctionaris T. Helfferich tel. 0518-409280. E-mail: t.helfferich@hetbildt.nl
Gemeente Kollumerland

De gemeente Kollumerland c.a. heeft bedrijventerreinen in Kollum, Kollumerzwaag en Burum. Op dit moment is in Kollum nog grond beschikbaar voor bedrijven (Industrieterrein Jumaheerd). De gemeente is op dit moment nog bezig met een bedrijfsverplaatsing in Kollumerzwaag, zodra dit is afgerond, wordt het bedrijventerrein Harm Smidswei uitgebreid en komt ook hier grond beschikbaar.

Er zijn een aantal ondernemersverenigingen actief binnen de gemeente:
Middenstandvereniging de HIM (HIM). Secretaris, dhr. G. Westra, Molenhoek 4, 9291 DC Kollum, G.Westra@delauwers.rabobank.nl
Stichting Ondernemerssociëteit Kollumerland c.a. (OSK), Dhr. G. van der Schaaf, g.schaaf@frieslandbank.nl
Ondernemersvereniging Kollumerzwaag en omstreken (OVK), Mevrouw N. Sytsema, Egypte 30, 9285 WX te Buitenpost, 0511-445871, vebouw@wanadoo.nl
Toeristisch Ondernemers Overleg Lauwersland (TOOL), Dhr. B. van der Ham, Bounswei 3, 9298 VH te Kollumerzwaag, 0511-447630, info@sonneborghe.nl
Land en Tuinbouw Organisatie afdeling Kollumerland (LTO-Kollumerland), Mevrouw S. Postmus-Boersma, Wâlddyk 11, 9295 LE te Westergeest, 0519-518390
De gemeente Kollumerland c.a heeft onlangs een economisch platform opgericht waar bovenstaande partijen en de gemeente onderdeel van zijn. Dit platform dient als een klankbord en denktank.
Tot slot ontplooit Kollumerland c.a. de volgende activiteiten voor ondernemers:

In samenwerking met de gemeente Achtkarspelen wordt eens per twee jaar een startersmarkt georganiseerd voor startende ondernemers.
Sinds 2004 wordt ieder jaar in de maand november een ‘stamppotavond’ gehouden waarvoor alle ondernemers in de gemeente worden uitgenodigd, dus ook ondernemers die niet bij een organisatie zijn aangesloten.
Sinds 2004 heeft de gemeente een gemeentelijk plein op de Bedrijven Contact Dagen in Leeuwarden, waaraan ondernemers deel kunnen nemen.

contact
Wijmenga Makelaars &; Taxateurs Van Limburg Stirumweg 18
9291 KB Kollum
Postbus 13, 9290 AA Kollum
T: (0511) 45 88 88
F: (0511) 45 88 46

Gemeente Leeuwarden
Leeuwarden heeft als hoofdstad van Friesland een sterke positie in de financiële en zakelijke dienstverlening, overheid, zorg en onderwijs. De economie van Leeuwarden is ook van oudsher sterk in industrie, handel en export. Leeuwarden is de tweede kantorenstad van Noord-Nederland en staat landelijk in de top tien van locaties met de hoogste toegevoegde waarde per vierkante meter. Concentratie van de kantoorontwikkelingen maakte de stad een hoogwaardige vestigingslocatie met een sterke regionale uitstraling.
Bedrijventerreinen liggen in Leeuwarden zowel aan de west- als oostzijde van de stad. Uitbreiding van bedrijventerreinen vindt plaats in het zuidwesten van de stad.
Startende ondernemers kunnen in de gemeente Leeuwarden terecht bij het Servicepunt Bedrijven. In dit Servicepunt werken verschillende gemeentelijke afdelingen samen die vaak met ondernemers te maken hebben, zoals Grond, Economie en Vastgoed, Milieu en Ruimtelijke Ordening. Het Servicepunt Bedrijven ondersteunt ondernemers bij het aanvragen van vergunningen, het bestemmingsplan en te volgen procedures. Het Servicepunt Bedrijven is dagelijks bereikbaar via telefoonnummers 058-2338226 en 058-2338395. Ook te bereiken op het e-mailadres: ez@leeuwarden.nl.
Voor startende ondernemers is verder belangrijke informatie bijeengebracht in de Startersmap, die via de website te downloaden is. Speciaal voor startende horecaondernemers heeft de gemeente Leeuwarden een controlelijst samengesteld, die eveneens via www.leeuwarden.nl is te downloaden. De gemeente Leeuwarden en de Kamer van Koophandel runnen samen het gemeenschappelijke digitale bedrijvenloket.
Gemeente Littenseradiel
Littenseradiel heeft een bedrijfscontactfunctionaris, de vraagbaak en hulp voor ondernemers in deze gemeente. De bedrijfscontactfunctionaris kan belangstellenden van dienst zijn voor algemene informatie, bemiddeling, informatie over subsidiemogelijkheden, contacten met het plaatselijke bedrijfsleven en statistische informatie over Littenseradiel.
De bedrijfscontactfunctionaris in de gemeente Littenseradiel is de heer C. Valkema, bereikbaar op telefoonnummer 0515-334430 en via e-mail: cvalkema@littenseradiel.nl.
Littenseradiel heeft twee bedrijventerreinen: Walperterwei II en Froonackerdyk in respectievelijk Wommels en Winsum, en bedrijventerrein Easterwierrum is in ontwikkeling, klik voor meer informatie hier. De terreinen zijn vooral geschikt voor bedrijven in de zakelijke dienstverlening, bouw- en aanverwante bedrijven en groothandelsondernemingen. De terreinen liggen vlakbij provinciale wegen, waardoor de omliggende steden en de rijksweg A7 goed bereikbaar zijn. Voor informatie over optieverlening en/of grondverkoop van deze bedrijventerreinen kunt u terecht bij mevrouw B. Sloots, 0515-334496 of bsloots@littenseradiel.nl.

Gemeente Menameradiel
Binnen de gemeente Menameradiel is bedrijvencontactfunctionaris de heer G. Rouwenhorst het eerste aanspreekpunt voor bedrijven. Iedereen met vragen over het starten van een bedrijf, bedrijventerreinen, bedrijfsvestiging of –uitbreiding kan met hem contact opnemen via telefoonnummer 0518-452906 of via e-mail: g.rouwenhorst@menaldumadeel.nl.
Op het bedrijventerrein in Dronrijp, gemeente Menameradiel, bevindt zich het Multifunctioneel Bedrijvencentrum Westergozone. Startende ondernemers en kleine bedrijven kunnen hier terecht voor betaalbare huisvesting. Het Bedrijvencentrum is in 1998 opgericht en in 2002 uitgebreid wegens de grote belangstelling voor bedrijfsruimte. Sindsdien bestaat Bedrijvencentrum uit acht kantoorunits en acht bedrijfsunits. De activiteiten van de tien hierin gevestigde bedrijven variëren van handel in kantoorartikelen tot industriële automatisering en het verlenen van secretariële ondersteuning.
Menameradiel heeft op verschillende locaties een aantal grotere en kleinere bedrijventerreinen. Hier is ruimte voor vestiging, verplaatsing en uitbreiding van bedrijven die naar aard en schaal passen bij de gemeente. Menaldumadeel kent ook tal van bedrijven op zelfstandige locaties, zoals agrarische ondernemingen. Bijzonder is ook het grote glastuinbouwgebied bij Berlikum, waar ruimte wordt geboden aan glastuinbouwbedrijven die vanuit het westen van het land genoodzaakt zijn te verplaatsen.
Binnen de gemeente zijn op dit moment bouwkavels beschikbaar op het bedrijventerrein Menaam-Noord fase 1, het bedrijventerrein Berltsum-West fase 2. Deze bouwkavels zijn bedoeld voor startende bedrijven of bestaande bedrijven die willen verplaatsen en die qua schaal en karakter passen bij de gemeente.
Een korte omschrijving van elk bedrijventerrein in Menameradiel:
Bedrijventerrein Dronrijp-West: bereikbaar vanaf de Harlingertrekweg en zichtbaar vanaf de A31 (Leeuwarden-Harlingen). Op dit bedrijventerrein bevinden zich tal van bedrijven, variërend naar aard en omvang. Alle bouwkavels op dit terrein zijn reeds uitgegeven, maar de gemeente werkt aan de ontwikkeling van de uitbreiding van dit bedrijventerrein aan de westkant.
Bedrijventerrein Menaam-Noord: bereikbaar via de Gernierswei. Het terrein is eind 2003 bouwrijp gemaakt en in het voorjaar van 2004 hebben zich de eerste bedrijven hier gevestigd. Op het terrein zijn diverse bouwkavels te koop variërend in omvang van circa 2.400 tot 3.500 vierkante meter. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een bedrijfswoning bij het bedrijf op te richten.
Bedrijventerrein Berltsum-West: bereikbaar via de Gernierswei en de Koekoeksleane. Op het bedrijventerrein zijn diverse bedrijven gevestigd, waaronder enkele metaalverwerkende bedrijven en aannemers. Hier zijn nog enkele bouwkavels beschikbaar variërend in oppervlakte van 1.400 tot 2.100 vierkante meter. Op dit terrein is het niet meer mogelijk om een bedrijfswoning bij het bedrijf op te richten.
Voor optieverlening of nadere informatie over een bouwkavel: bedrijfscontactfunctionaris de heer G. Rouwenhorst, telefoon 0518-452906.

Gemeente Ooststellingwerf
De gemeente Ooststellingwerf heeft een bedrijvenloket, waar het bedrijfsleven terecht kan voor informatie, hulp en advies. Contactgegevens: bedrijfscontactfunctionaris de heer P. Plantenga, telefoon 0516-566240, e-mail p.plantenga@ooststellingwerf.nl.
Oosterwolde is in de provincie Friesland aangewezen als regionaal centrum. Op de diverse bedrijventerreinen zijn mogelijkheden voor diverse ondernemingen, van detailhandel tot ambachtelijke onderneming en, op beperkte schaal, industrie.
Een korte omschrijving van de bedrijventerreinen in de gemeente Ooststellingwerf:
Bedrijventerrein Venekoten Oosterwolde:dit terrein wordt de komende jaren in fasen met ruim 20 hectare uitgebreid. Die grond is in het bezit van de gemeente en heeft grotendeels een bedrijfsbestemming. Op zeer beperkte schaal is nog grond op zichtlocaties beschikbaar
Bedrijventerrein Turfsteker Haulerwijk: dit terrein is recentelijk uitgebreid met ruim 6 hectare grond, inmiddels deels bouwrijp is gemaakt en gefaseerd wordt uitgegeven. Op dit moment zijn er nog enige kavels beschikbaar.
Naast deze bedrijventerreinen zijn er ook enkele nieuwbouwprojecten:

Polderland Projectontwikkeling uit Dronten gaat zestien units bouwen aan de Ploeggang. Inlichtingen hierover zijn te verkrijgen bij de heer P. Zijlstra van makelaardij De Smelthe Oosterwolde BV, telefoon 0592-414454.
De Noordelijke Vastgoed Partners (NVP) uit Groningen wil acht vrijstaande bedrijfsgebouwen aan de Esgang in Oosterwolde bouwen. Inlichtingen hierover zijn te verkrijgen bij de heer A. van der Wal van de NVP, telefoon 06-10907374.

In de gemeente is de Commerciële Club Ooststellingwerf (CCO) actief. De CCO wil de handel, industrie en dienstverlening bevorderen, evenals de contacten met de diverse overheden en werkgelegenheid in Ooststellingwerf. De CCO treedt ook op als belangenbehartiger voor haar leden. De club komt maandelijks bijeen en nodigt regelmatig sprekers uit. Subcommissies organiseren activiteiten voor de leden. In principe kan elke ondernemer in de gemeente Ooststellingwerf, die zich bezighoudt met industriële activiteiten, handel of dienstverlening lid worden van de CCO. Meer informatie op www.ccooststellingwerf.nl

Gemeente Opsterland
De gemeente Opsterland is op verschillende terreinen actief om werkgelegenheid te ondersteunen. De bedrijvencontactfunctionaris en het college van burgemeester en wethouders komen graag bij bedrijven over de vloer, hetzij op uitnodiging, hetzij op eigen initiatief. Ondernemers kunnen hierdoor het reilen en zeilen van hun bedrijf met de gemeente bespreken en in overleg naar oplossingen zoeken voor eventuele problemen of belemmeringen.
Binnen de gemeente Opsterland bevinden zich verschillende bedrijventerreinen. In samenwerking met buurgemeente Smallingerland is het bedrijvenpark Drachten Azeven ontwikkeld. Dit terrein van 70 hectare ligt centraal in het noorden, op het snijvlak van de autosnelweg A7 en autoweg N 381. Het bedrijventerrein is zeer geschikt voor de vestiging van logistieke en daaraan verbonden bedrijven.
Aan de rand van Gorredijk, op ongeveer drie (vracht)autominuten vanaf de A7 ligt het bedrijventerrein Overtoom. Dit terrein is zowel geschikt voor bedrijven van grotere omvang als het midden- en kleinbedrijf. Het bedrijventerrein heeft een oppervlakte van 100 hectare. Dit is inclusief de nieuw aangelegde uitbreiding van het terrein met 20 hectare. Het oudere gedeelte van het bedrijventerrein heeft een forse opknapbeurt ondergaan zodat het geheel een representatief uiterlijk heeft gekregen. Het bedrijventerrein Overtoom vervult een centrumfunctie in de regio op het gebied van werkgelegenheid en economische ontwikkeling.
Binnen Opsterland zijn ook nog een aantal kleinere locaties gelegen. Op deze terreinen is er de mogelijkheid om wonen met werken te combineren. Het betreft hier de bedrijventerreinen:
Brêgeleane in Tijnje
De Gilden in Ureterp
Tolbaas in Gorredijk
Voor al uw vragen over bedrijfsvestigingen, -uitbreidingen en –verplaatsingen kunt u terecht bij de bedrijfscontactfunctionaris Reinder de Jong. Hij is te bereiken op telefoonnummer 0512-386301 / 06-51544898 of per e-mail reinder.de.jong@opsterland.nl. Ook voor andere zaken die u als ondernemer met de gemeente zou willen bespreken kunt u met hem een afspraak maken, zowel op het gemeentehuis als bij u op het bedrijf.
Voor inlichtingen over het bedrijventerrein Drachten Azeven kunt u terecht bij de bedrijfscontactfunctionaris Bill Kuiper. Hij is te bereiken op telefoonnummer 0512-386235 / 06-512 05 146 of per e-mail bill.kuiper@opsterland.nl
Gemeente Schiermonnikoog
Er bevinden zich twee bedrijventerreinen op Schiermonnikoog. Alle terreinen zijn inmiddels uitgegeven zodat er geen capaciteit meer beschikbaar is.
Potentiële ondernemers die een bedrijf willen starten moeten een plek zoeken waar dat volgens het geldende bestemmingsplan is toegestaan.
Ondernemers kunnen met hun vragen terecht bij de heer T. de Vries, ambtenaar VROM. Hij is te bereiken op telefoonnummer 0519-535081 of per e-mail t.devries@schiermonnikoog.nl

Gemeente Smallingerland
De gemeente Smallingerland koestert haar gevestigde en startende ondernemers.
De gemeente Smallingerland staat op bestuurlijk en ambtelijk niveau open voor contact met nieuwe én reeds gevestigde ondernemers. De bedrijfscontactfunctionarissen zijn:
Dhr. Y.I. van Slooten
Telefoon 0512-581234
E-mail:ico.van.slooten@smallingerland.nl
Mw. R. Beekhuizen-Dias,
Telefoon 0512-581234
E-mail: r.beekhuizen@smallingerland.nl
Speciaal voor starters is ook het Bedrijvencentrum A7, waar tegen een betaalbare prijs kantoorruimte en begeleiding aanwezig is. Het Bedrijvencentrum A7 is bedoeld voor initiatiefrijke mensen, die in een aantal jaren praktijkervaring ideeën hebben opgedaan en deze nu als zelfstandige willen uitvoeren. Voorbeelden zijn kleine productiebedrijven en serviceverlenende ondernemingen. Meer informatie is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Stichting A7 Bedrijvencentrum (0512-522246) of bij de centrummanager (06-27091840) en natuurlijk op internet www.a7bedrijvencentrum.nl.

Smallingerland heeft een aantal gevarieerde bedrijventerreinen:
De Haven (productie, opslag en distributie, combinatie wonen/werken + industrie)
Centrum (detailhandel, kantoren dienstverlening)
MLK Boulevard (grootschalige detailhandel met thema wonen en vrije tijd)
Kantorenpark (kantoren, commerciële expositieruimte, toonzalen)
Azeven (kantoor-, productie- en distributie-activiteiten, groothandel )
Burmania (wonen/werken + zichtstrook groothandels- en autobedrijven)bouwrijp 2003
Azeven Noord : fase 2 bouwrijp oktober 2009
Azeven Noord (nieuw terrein, intotaal 110 hectare)
Zeer uitgebreide informatie over deze bedrijventerreinen is te vinden op www.smallingerland.nl

Gemeente Súdwest Fryslân
Goede dienstverlening aan ondernemers vinden wij erg belangrijk en daarom willen wij u als ondernemer ondersteun bij alle zaken die te maken hebben met een goed vestigingsklimaat. U kunt bij onze bedrijfscontactpersonen terecht met bijvoorbeeld vragen op het gebied van bedrijfshuisvesting, vergunningen, verkeer en subsidies.

Wilt u meer weten over vergunningen of meldingen voor uw bedrijf? Doe de Milieucheck!
Voor verdere wegwijs in regels, vergunningen en subsidies kunt ook terecht bij het landelijke loket: Antwoord voor bedrijven

lees meer
Bedrijventerreinen
Súdwest Fryslân is een uitstekende vestigingsplaats voor vele soorten bedrijven, kantoren en instellingen. De werklocaties van Súdwest Fryslân zijn zeer goed ontsloten via de centrale invalswegen en goed bereikbaar met openbaar vervoer. De gemeente Súdwest Fryslân telt circa 580 hectare bedrijventerrein verdeeld over 23 bedrijventerreinen. Bijna een kwart daarvan heeft kavels gelegen aan het water en huisvest watergebonden bedrijvigheid.

Bedrijventerreinen waar nog bouwkavels vrij zijn

Post Postbus 10.000
8600 HA Sneek
Telefoon (0515) 48 90 00
E-mail info@gemeentesudwestfryslan.nl

Gemeente Tytsjerksteradiel
Tytsjerksteradiel kent een bloeiend bedrijfsleven, mede door de centrale ligging van de gemeente en het aangename woon- en vestigingsklimaat. De gemeente onderkent het belang van het ondernemerschap en wil waar mogelijk het bedrijfsleven ondersteunen. Ook voor starters wil de gemeente graag een aanspreekpunt zijn. De talrijke bedrijfsverzamelgebouwen bieden starters goede mogelijkheden voor het vinden van flexibele bedrijfsruimte. Heeft u als (startende) ondernemer vragen, dan kunt u contact opnemen met de coördinator economische zaken dhr. J. Sijtsma: jsijtsma@t-diel.nl en 0511-460 934

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft vijf bedrijventerreinen:
Bedrijventerrein Burgum-West: een modern gemengd bedrijventerrein. Burgum-West heeft een ‘opvangfunctie’ voor de regio. Dat betekent dat bedrijven van elders zich op dit bedrijvenpark kunnen vestigen. Veel van de beschikbare kavels zijn verkocht of in optie gegeven. Beperkte uitbreiding van Burgum-West is voorzien in noordelijke richting.
Industrieterrein Burgum-Sumar: nabij het Prinses Margrietkanaal aan de zuidzijde van Burgum. Dit industrieterrein is geschikt voor grotere bedrijven, deels water gerelateerd. Ook dit industrieterrein heeft een opvangfunctie voor de regio. Er is nog een beperkt aantal kavels beschikbaar. Het industrieterrein wordt binnenkort in oostelijke richting uitgebreid.
Bedrijventerrein Garyp: dit bedrijventerrein heeft een oppervlakte van circa 15.500 vierkant meter en biedt vestigingsmogelijkheden voor bedrijven uit Garyp en directe omgeving. Er is nog 1 kavel beschikbaar
Bedrijventerrein Noardburgum: in 2002 is het bedrijventerrein Noardburgum uitgebreid met acht nieuwe kavels. Het bedrijventerrein ligt in een waterwingebied. Dit betekent dat er voorwaarden worden gesteld aan de bedrijven die zich op dit terrein willen vestigen. Enkele kavels zijn nog beschikbaar.
Bedrijventerrein Aldstjerk: een modern gemengd bedrijventerrein. Voor een beperkt aantal kavels zijn er mogelijkheden voor de combinatie ‘werken & wonen’. Voor meer informatie: de heer S.J. Wiersma (06-54310911).
In de gemeente Tytsjerksteradiel zijn diverse actieve ondernemersverenigingen:

Industriële Club Tytsjerksteradiel (ICT) Postbus 3 9263 ZM Garyp, 0511-521287
Commerciële Club de Wâlden, Mr. W.M.O. van Veenweg 22G, 9251 GA Burgum, e-mail: kantoor@dewalden.nl
Himbo Burgum, Schoolstraat 82 9251 ED Burgum: 0511-461556, www.winkelhiem.nl
Ondernemersvereniging Eastermar, E.M. Beimastrjitte 33 9261 VG Eastermar,: 0512-471335
Middenstandsvereniging Garyp, Koutenburg 12 9263 RM Garyp, 0511-521732
Zakenclub Hardegarijp, Burgemeester Drijberweg 57 9254 BH Hurdegaryp
Zakenclub HAWINK Noardburgum, Woudwe

Gemeente Weststellingwerf
Weststellingwerf ligt in Zuidoost-Friesland, direct aan de snelweg A32. De gemeente is ook goed bereikbaar per trein en heeft een gunstige ligging ten opzicht van Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Plaatsen als Assen, Groningen, Heerenveen, Leeuwarden en Zwolle zijn binnen een uur bereikbaar vanuit Weststellingwerf, terwijl Amsterdam en Utrecht op anderhalf uur liggen.
Bedrijvenmanager Jan Oostenbrink weet alles over de vestigingsmogelijkheden in Weststellingwerf. Hij is te bereiken via telefoonnummer 0561-691234en via e-mail j.oostenbrink@weststellingwerf.nl.
Weststellingwerf heeft diverse bedrijventerreinen, al dan niet in ontwikkeling. Een korte omschrijving van alle bedrijventerreinen:
Bedrijventerrein Schipsloot 1: gelegen aan de noord-westkant van Wolvega, vormt dit terrein het industrieel centrum van de gemeente Weststellingwerf.
Schipsloot 2 (Grindweg/ Chroomweg): dit bedrijventerrein ligt ten westen van Schipsloot 1 en is direct gelegen aan de ‘Om den Noort’, de directe verbindingsweg met de A32. De meeste locaties op het terrein worden gebruikt voor een combinatie van wonen en werken. Dit bedrijventerrein is vol.
Schipsloot 3: hier bevinden zich bedrijven die geen hoogwaardige eisen stellen aan de uitstraling.
Schipsloot 4 (Verlengde Om den Noort): de zichtlocaties op dit terrein liggen eveneens direct aan de ‘Om den Noort’. Het terrein omvat ongeveer vijf hectare. Ten westen van de nieuwe Verlengde Om den Noort zijn locaties met een gecombineerde woon- en werkfunctie. Aan de oostkant is een bedrijvenstrook zonder woonfunctie.
De Plantage: dit terrein beslaat ongeveer 22,5 hectare. Wat de bereikbaarheid betreft, is het terrein aan te merken als een A-locatie: gelegen nabij autosnelweg A32 en de spoorlijn Zwolle – Leeuwarden. Het terrein is geschikt voor bedrijven die zich op een zichtlocatie willen vestigen en die passen bij zowel de omvang als de omgeving van Wolvega.
Bedrijventerrein Noordwolde: inmiddels is de gemeente Weststellingwerf gestart met de voorbereidingen voor een bedrijventerrein in Noordwolde.

Startbedrijf.nl
Logo