Subsidies Drenthe

Subsidies provincie Drenthe

Voor sommige bedrijven zijn er subsidiemogelijkheden. Of u in aanmerking komt voor een subsidie zult u samen met de subsidiegever moeten beoordelen. Hieronder vindt u de verschillende subsidiemogelijkheden met daarbij een korte uitleg over wie in aanmerking komen voor de betreffende subsidie. Buiten deze subsidies komen startende ondernemers in aanmerking voor de zogeheten fiscale faciliteiten. U heeft als u door de Belastingdienst wordt gezien als ondernemer recht op belastingaftrekposten. Meer hierover kunt u vinden in de rubriek Belastingdienst.

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Er zijn verschillende instanties die subsidies hebben voor bijvoorbeeld industriële bedrijven, dienstverlenende bedrijven, bedrijven in de toeristische sector, MKB-bedrijven en samenwerkingsverbanden. Zo heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) subsidieregelingen voor:

 • fysieke investeringen (IPR en KITS)
 • nieuw in dienst te nemen personeel (LPR en NIOF)
 • het inhuren van externe deskundigheid (HRM en NIOF).
 •  

Deze subsidies van het SNN zijn bestemd voor ondernemers in de provincie Groningen, Friesland en Drenthe. Als u van plan bent om te investeren in bijvoorbeeld nieuwe bedrijfsgebouwen of extra arbeidsplaatsen dan kunt u in aanmerking komen voor één van de volgende subsidies:

 • IPR 2000 Investeringspremieregeling, voor investeringen in bedrijfsuitrusting en bedrijfsgebouwen
 • LPR 2002 Loonkostenpremieregeling Noord-Nederland 2002, voor loonkosten van nieuw te creëren arbeidsplaatsen
 • HRM 2001 Human Resource Management, voor plannen op het gebied van personeelsbeleid, deze subsidie geldt voor externe advieskosten en de loonkosten van een HRM-deskundige.
 • NIOF 2000 Noordelijke Innovatie-ondersteuningsfaciliteiten, voor activiteiten op het gebied van innovatie, export, marketing en samenwerking in het MKB, er wordt subsidie verstrekt voor externe advieskosten en de loonkosten van een exportmedewerker
 • KITS 2000 Kwaliteitsinvesteringen in de toeristische sector, voor vestiging en uitbreiding van toeristische ondernemingen in Friesland, Groningen en Drenthe. De subsidie is bedoeld voor investeringen in bedrijfsgebouwen en middelen.
 •  

Voor de precieze voorwaarden die aan de subsidies verbonden zijn en hoe en wanneer u in aanmerking kan komen voor een van deze subsidies kunt u vinden op de site van SNN. Een handig hulpmiddel daarbij is de Subsidie Quickscan voor Ondernemers op de site: www.snnonline.nl

Drentse Participatie Maatschappij (DPM)

NOM Finance/DPM participeert in kansrijke ondernemingen in Noord-Nederland. Dat betekent dat zij ondernemers helpt aan vermogen om kansen te benutten. Vermogen in letterlijke zin: het benodigde kapitaal. Maar ook vermogen in figuurlijke zin: denkkracht, advies en begeleiding. NOM Finance/DPM verstrekt risicodragend vermogen in de vorm van aandelenkapitaal en/of een achtergestelde lening. Meer informatie is te verkrijgen op www.nom.nl

STIPO-regeling

STIPO staat voor het Stimuleringsproject voor Innovatie in Plattelands Ondernemingen. Ondernemers kunnen met de STIPO-regeling in aanmerking komen voor verschillende vormen van ondersteuning, namelijk:

 • een premie op investeringen.
 • een bijdrage in incidentele externe advisering en begeleiding.
 • begeleiding van de individuele ondernemer (klankbord).
 • het stimuleren van ondernemersnetwerken.

Het project richt zich op kleine bedrijven (maximaal tien werknemers in fte’s) in de zogeheten Noordelijke Leader Plus gebieden (zie ook hieronder).

Leader Plus

Leader Plus is een Europees programma dat de leefbaarheid in plattelandsgebieden moet verbeteren. Het project financiert lokale en regionale initiatieven van bijvoorbeeld private partijen, plaatselijke verenigingen, provincies en gemeenten. Nederland kent 28 Leader Plus-gebieden. Het project neemt het gebied als uitgangspunt en legt accenten op onder andere een actieve bevolking en vernieuwende initiatieven. In de provincie Drenthe zijn twee Leader Plus-gebieden:

 • Drents-Friese leadergebied: Midden-Drenthe, Westerveld, De Wolden, en Ooststellingwerf (Friesland).
 • Oost-Drenthe: Tynaarlo, Borger-Odoorn en Aa en Hunze

Stimuleren van het lokale midden- en kleinbedrijf is in alle Leader-Plusgebieden één van de doelstellingen. Hiertoe ontplooien de plaatselijke commissies, die het Leader Plus-project helpen uitvoeren, allerlei activiteiten, zoals startersprogramma’s voor met name vrouwen en jongeren, ondersteunen van innovatieve activiteiten en stimuleren van ICT-gebruik. Ook aan het versterken van onderlinge samenwerking in het midden- en kleinbedrijf hechten de Leader Pluscommissies veel waarde.

Meer informatie over de verschillende LeaderPlus-gebieden in Drenthe is te vinden via de volgende website:

www.leaderplus.nl

Buitenlandse markt

Verder zijn er voor ondernemers die op de buitenlandse markt gericht zijn subsidies te verkrijgen zoals het programma starters op buitenlandse Markt (PSB), en het Programma samenwerking Oost-Europa. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de KvK afdeling Internationale handel.

Onderstaand vindt u een lijst van subsidies die in het kader van de Algemene Subsidie Verordening Drenthe verstrekt zijn. Hier vallen alle subsidies onder waar Drentse ondernemers voor in aanmerking kunnen komen.

AIPDActieprogramma ICT provincie Drenthe
De provincie Drenthe ondersteunt ICT-projecten in verschillende sectoren om de economische structuur van Drenthe en de werkgelegenheid in de provincie te verbeteren. U komt als bedrijf in aanmerking v …
BSRIBesluit Subsidies Regionale Investeringsprojecten Noord-Nederland
Grote investeringen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel op het gebied van vestiging, uitbreiding of ingrijpende verandering van een onderneming worden gestimuleerd. Voor Limbu …
HRMRegeling Human Resource Management
Het is steeds belangrijker om een goed personeelsbeleid te voeren. De overheid stimuleert dit door het MKB in Noord-Nederland tegemoet te komen in de kosten om hun Human Resource beleid te professiona …
KITSSubsidieregeling Kwaliteitsinvesteringen in de Toeristische Sector
Het kan zijn dat uw hotel toe is aan een nieuwe keuken of dat u uw camping of bungalowpark wilt uitbreiden. Het is ook mogelijk dat u met het idee rondloopt een nieuw toeristisch bedrijf op te starten …
KVHNKompas voor het Noorden
Speciaal voor de drie noordelijke provincies, Groningen, Friesland en Drenthe is er het ‘Kompas voor het Noorden’. Met dit programma willen de provincies de economische en sociale structuur in het noo …
SBBPDSubsidieverordening bodemsanering bedrijfsterreinen provincie Drenthe
Is uw bedrijf gevestigd in Drenthe en heeft u op uw bedrijfsterrein te maken met een ernstige bodemverontreiniging? Als u vrijwillig overgaat tot bodemsanering dan kunt u van de provincie Drenthe een …
SBDStimuleringsregeling bos Drenthe
Bent u boseigenaar in Drenthe? De provincie Drenthe stimuleert de uitbreiding van bossen in de provincie met een subsidie. U kunt deze subsidie krijgen voor het ontwerpen van een gevarieerder bos, al …
SDLDSubsidieregeling duurzame landbouw Drenthe
Heeft u een vernieuwend plan in de landbouw? De provincie Drenthe kan u financiële steun geven om dit plan te verwezenlijken. Met de Subsidieregeling Duurzame Landbouw Drenthe geeft de provincie Drent …
SEPDSubsidieregeling energieprojecten provincie Drenthe
Wanneer u in de provincie Drenthe gaat investeren in een project dat gericht is op energiebesparing en duurzame energie dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. De provincie Drenthe wil hiermee bijdrag …
SOMDSubsidieregeling onderhoud monumenten Drenthe
Bent u eigenaar van een provinciaal monument in Drenthe, is uw bedrijf in een dergelijk monument gevestigd en wilt u dat restaureren? De provincie Drenthe ondersteunt restauratieplannen. Uw pand moet …
SORETDSubsidieregeling ontwikkelingsfonds recreatie en toerisme Drenthe
Heeft u een plan om het toerisme in Drenthe te vergroten? De provincie Drenthe wil recreatie en toerisme bevorderen en geeft voor een aantal soorten activiteiten subsidie. Bent u bezig met de ontwikke …
SPMDOERSubsidieregeling provinciale monumenten Drenthe, onderhoud en restauratie
Bent u eigenaar van een Rijksmonument in Drenthe en wilt u een bijdrage ontvangen om dat pand in stand te houden. De provincie Drenthe ondersteunt uw onderhoudsplannen en geeft subsidie. Uw pand moet …
SRRDSubsidieregeling restauratie rijksmonumenten Drenthe
Bent u eigenaar van een rijksmonument in Drenthe en wilt u dat restaureren? Misschien is uw bedrijf gevestigd in een monument? De provincie Drenthe ondersteunt restauratieplannen. Uw pand moet dan wel …

De Algemene Subsidieverordening (ASV)

De Algemene subsidieverordening van Drenthe heeft tot doel een subsidiebeleid te voeren dat zorgt voor een efficiënte inzet van provinciale subsidiemiddelen in relatie tot het realiseren van provinciale doelstellingen.

Het college van gedeputeerde staten heeft de bevoegdheid om een subsidie toe te kennen dan wel af te wijzen. De ASV gaat uit van twee subsidievormen: de prestatiesubsidie en de waarderingssubsidie. De door de subsidieontvangende partij te leveren prestaties dienen zo nauwkeurig mogelijk in operationele termen beschreven en verantwoord te worden. De prestatiesubsidie wordt gestuurd op resultaat. De waarderingssubsidie is bedoeld voor instellingen of activiteiten van instellingen die zich minder goed lenen voor sturing op resultaat, maar die het college van gedeputeerde staten toch graag wil ondersteunen of aanmoedigen.

Zowel de prestatiesubsidie als de waarderingssubsidie kunnen voor in de tijd beperkte activiteiten (incidentele subsidies) of voor een subsidiejaar (per boekjaar verstrekte subsidie) worden verstrekt. In beginsel worden subsidies verstrekt voor een periode van maximaal één jaar. In uitzonderingsgevallen kunnen subsidies, met voorafgaande toestemming van provinciale staten, worden verstrekt voor een meerjarige periode, met een maximum van drie jaar.

Startbedrijf.nl
Logo