Subsidies Flevoland

Subsidies provincie Flevoland

Voor sommige bedrijven zijn er subsidiemogelijkheden in de provincie Flevoland. Of u in aanmerking komt voor een subsidie zult u samen met de subsidiegever moeten beoordelen. Hieronder vindt u de verschillende subsidiemogelijkheden met daarbij een korte uitleg over wie in aanmerking komen voor de betreffende subsidie. 

Regionale subsidies

MKB-regeling Flevoland

Bent u een MKB-ondernemer? Heeft u concrete plannen voor de introductie of fabricage van een nieuw product of dienst? En deze plannen vereisen dat u uw personeelsbestand zult gaan uitbreiden? Bestaat de mogelijkheid dat u uw bedrijf sterk moet gaan uitbreiden of zelfs verplaatsen? Denkt u eens aan Almere, Dronten, Noordoostpolder of Zeewolde. Als u meer dan 50% van uw omzet buiten Flevoland kunt gaan behalen, is er een interessante subsidiemogelijkheid. U kunt namelijk subsidie krijgen op de verwerving van duurzame bedrijfsuitrusting, grond en bedrijfsgebouwen in deze gemeenten in Flevoland.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.

IPR-regeling

Voor de gemeenten Urk en Lelystad geldt een soortgelijke regeling als de MKB-regeling, de IPR-regeling genaamd.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

TMI-regeling

De TMI regeling heeft als doel het stimuleren van ontwikkelingsactiviteiten die leiden tot voor Flevoland nieuwe producten, technische werkwijzen, systemen en diensten die een positief dan wel neutraal milieueffect hebben. De regeling is mogelijk dankzij het Europese Programma voor Flevoland.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Besluit Subsidieverstrekking WW (BSW)

De regeling biedt financiering aan tijdelijke projecten die gericht zijn op het terugdringen van het beroep dat gedaan wordt op uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet (WW). Subsidie is mogelijk voor projecten die aannemelijk tot gevolg hebben dat de instroom in de WW wordt verminderd, en ook de uitstroom uit de WW wordt bevorderd.

Voor meer informatie kunt u hier terecht

LIFE Natuur

LIFE Natuur is gericht op het behoud of herstel van natuurlijke leefomgevingen en van wilde fauna en flora. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet u een project uitvoeren dat van Europees belang is en een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het beleid op het gebied van natuurbescherming.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Regeling projectsubsidies Belvedere

Als ondernemer kunt u subsidie krijgen voor projecten waarbij cultuurhistorische waarden worden gebruikt om de kwaliteit van de ruimtelijke ordening in Nederland te verbeteren. U kunt bijvoorbeeld denken aan het betrekken van cultureel erfgoed bij projecten op het terrein van woningbouw, infrastructuur en natuurontwikkeling. In Nederland is een aantal gebieden en steden aangewezen als Belvedere-gebied of -stad.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

De Adviesregeling Bedrijfsleven Flevoland (ABF)

Ondernemers die succesvol willen innoveren kunnen daarbij wel een steuntje in de rug gebruiken. Dat steuntje in de rug biedt de Adviesregeling Bedrijfsleven Flevoland. Flevolandse ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage als het gaat om het inschakelen van experts.
Voor meer informatie kunt u hier terecht

Subsidies Economische Gebiedspromotie Flevoland (SEGF)

Heeft u ideeën die leiden tot een grotere bekendheid van Flevoland als locatie voor bedrijfsvestiging? Dan kunt u hiervoor een eenmalige subsidie aanvragen. Uw plannen moeten betrekking hebben op de promotie van Flevoland in binnen- of buitenland. Belangrijk is dat er meer economische bedrijvigheid in Flevoland komt. Uw plannen moeten door ten minste twee partijen financieel worden ondersteund.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Technofonds Flevoland (TF)

Bent u een startende of doorstartende ondernemer in de branches industrie of dienstverlening binnen het MKB? En bent u sterk technologisch of innovatief bezig? Het kan lastig zijn om uw projecten gefinancierd te krijgen, bijvoorbeeld vanwege de hoge risico’s die uw project met zich meebrengt. Dan kunt u bij het Technofonds Flevoland terecht voor (aanvullend) risicodragend kapitaal of leningen tegen gunstige voorwaarden. Deze mogelijkheid staat helaas niet open voor de detailhandel en horeca.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.

NORT Flevoland

Deze subsidie is bedoeld voor ondernemers die zich richten op de kwaliteitsverbetering professionalisering en samenwerking op het gebied van recreatie-, watersport- en horecabedrijven.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Nieuwe Bedrijvigheid Flevoland

Het doel van het project Nieuwe Bedrijvigheid Flevoland is om veelbelovende (door)starters van dienst te zijn via een op maat verzorgd extern advies.
Het projectvoorstel is in aanmerking gekomen voor een subsidie vanuit het Programma Innovatieve Acties. Het project wordt uitgevoerd door het Platform Nieuwe Bedrijvigheid Flevoland bestaande uit Kamer van Koophandel, BV Management MKB Fondsen Flevoland en de OMFL.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Samenwerking met buitenlandse markt:

De Europese Unie wil de samenwerking tussen landen binnen en buiten de EU stimuleren, daarvoor worden er verschillende Europese subsidies ter beschikking gesteld. De aanvraag moet voldoen aan de gestelde eisen van de subsidieverstrekker. In de onderstaande tabel kunt u Europese subsidies vinden, die relevant zijn voor (startende) ondernemers binnen de provincie Flevoland.

AfkortingTitel
AIP2Asia Invest programma 2003-2007
 Veel bedrijven richten zich op het buitenland. Asia Invest is een organisatie die het MKB ondersteunt bij het internationaliseren van hun activiteiten en het leggen van de eerste zakelijke contacten in Azië. Wanneer u plannen in die richting hebt, voorziet Asia Invest uw bedrijf van de informatie die u nodig heeft om beslissingen te kunnen nemen over de keuze van afzetmarkten, investeringen en samenwerkingsverbanden.
AL-InvestAL-Invest
 De Europese Commissie bevordert de handel en investeringen tussen de bedrijven in de EU en Latijns-Amerikaanse bedrijven. Wanneer u als MKB-er samenwerkt met andere ondernemingen op het gebied van technologie, kennisuitwisseling, financiering of handel kunt u een bijdrage krijgen.
IBTAInvesteringsbevordering en Technische Assistentie Ontwikkelingslanden
 U bent een Nederlandse ondernemer die samenwerkt of contacten heeft met bedrijven in een aantal landen in Europa, Centraal Azië, Azië, Afrika, Latijns-Amerika of de Caraïben. Om het lokale private bedrijfsleven in ontwikkelingslanden te stimuleren, geldt dit programma. Het moet gaan om ondernemingen die voor minimaal 10% in lokaal eigendom zijn.
IIInterreg III
 INTERREG subsidieert internationale samenwerking in de grensregio’s. Bent u gevestigd in de buurt van de Nederlandse grens met België of Duitsland, dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor subsidie. Er zijn specifieke programma’s per gebied gemaakt.
IIBTSPNInterreg III B Transnationale samenwerking Programma Noordzee
 Interreg is een initiatief van de Europese Unie en richt zich op een harmonische duurzame ontwikkeling van de Europese ruimte. Interreg III B wil dat nationale, regionale en plaatselijke overheden op het gebied van ruimtelijke ordening, economische en sociale ontwikkeling van achtergestelde regio’s, duurzame ontwikkeling en milieubescherming gaan samenwerken.
IIBTSPNEInterreg III B Transnationale samenwerking Programma Noordwest Europa
 Interreg is een initiatief van de Europese Unie en richt zich op een harmonische duurzame ontwikkeling van de Europese ruimte. Interreg III B is gericht op regionale samenwerking tussen nationale, regionale en plaatselijke overheden op het gebied van ruimtelijke ordening, economische en sociale ontwikkeling van achtergestelde regio’s, duurzame ontwikkeling en milieubescherming.
IICISPWInterreg III C Interregionale samenwerking Programma West
 Het Europese programma Interreg IIIC ondersteunt achterstandsregio’s of regio’s in een omschakelingsfase door middel van de vorming van netwerken en de uitwisseling van ervaringen van geslaagde projecten. Het instrument hiervoor is interregionale samenwerking.
KP6Programma Samenwerking met niet EU-landen
 De Europese Unie vindt het belangrijk om internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en technologie te ondersteunen. Dit is zowel voor de ontwikkeling van Europa als van landen buiten Europa een goede zaak. U kunt als bedrijf deelnemen aan een samenwerkingsproject.
LIFELIFE Milieu
 Heeft u vernieuwende oplossingen voor milieuproblemen? U kunt dan wellicht subsidie krijgen op grond van LIFE Milieu. LIFE Milieu is een Europees subsidieprogramma dat u wil stimuleren om innovatieve en geïntegreerde oplossingen te bedenken voor Europese milieuproblemen. Uw project moet breder zijn dan alleen de oplossing van een milieuknelpunt binnen uw bedrijf. Er moet echt een voorbeeldwerking van uw activiteiten uit kunnen gaan.
PESPProgramma Economische Samenwerking Projecten
 Als u wilt exporteren naar landen die niet zijn aangesloten bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), of naar Hongarije, Polen, Tsjechië, Turkije, Mexico, Zuid-Korea, Aruba of de Nederlandse Antillen kunt u een vergoeding krijgen voor: – projectidentificatie, in uitzonderlijke gevallen in een land in transitie; – studies ter voorbereiding van een investering; – haalbaarheidsstudies; – stages en uitzending van Nederlandse en buitenlandse deskundigen. De bedoeling van deze regeling is om de economische samenwerking met niet-geïndustrialiseerde landen te bevorderen.

De websites van de volgende organisaties geven uitleg:

www.minez.nl: Ministerie van economische zaken

www.flevoland.nl:  Provincie Flevoland

www.kvk.nl: Kamer van koophandel

www.mkbnet.nl: MKB

www.subsidieshop.nl: zoekmachine met subsidies voor ondernemers

www.businessinflevoland.nl: ondernemerssite van Flevoland

Startbedrijf.nl
Logo