Subsidies Friesland

Subsidies voor ondernemers in de provincie Friesland

Als ondernemer in Friesland kunt u bij verschillende instanties terecht voor eventuele subsidies of stimuleringsregelingen. Hieronder staan in het kort een aantal regelingen en projecten omschreven van onder andere de provincie Friesland en de gemeente Leeuwarden. Let op: deze informatie is niet uitputtend. StartBedrijf.nl baseert zich op openbare bronnen. Voor volledige informatie moet u contact opnemen met de betreffende subsidieverstrekker.

SEB

De Subsidie Sociaal Economisch Beleid (SEB) van de provincie Friesland omvat verschillende subsidies, waar bedrijven, overheden en instellingen een beroep op kunnen doen. Het SEB is onder andere gericht op versterking van de concurrentiekracht van het Friese bedrijfsleven. De subsidie is bedoeld voor het opstarten van projecten op het gebied van innovatie en kennisoverdracht, ICT, internationalisatie en startersbeleid.

Het SEB is ook ingesteld om het ondernemings- en vestigingsklimaat te versterken. De subsidie geldt voor projecten op het gebied van ruimtelijke economische infrastructuur en promotie en acquisitie. Met het SEB wil de provincie ook de werking van de arbeidsmarkt verbeteren. Projecten die de afstemming tussen vraag naar en aanbod van arbeid verbeteren komen voor subsidie in aanmerking.

RIPF

De provincie Friesland heeft verder het Regionaal Innovatie Programma Fryslân (RIPF). Hiermee wil de provincie de concurrentiepositie van het Friese bedrijfsleven versterken met subsidies voor projecten op het gebied van innovatie, kennisoverdracht en netwerkvorming.

Duurzaam Ondernemen

Met het Subsidie Actieprogramma Duurzaam Ondernemen wil de provincie Friesland duurzaam ondernemen stimuleren. Dit programma richt zich deels nadrukkelijk op het midden- en kleinbedrijf, dat erg belangrijk is voor de Friese economie. Speerpunten hierbij zijn vergunningen, duurzaamheidscans, duurzame ontwikkeling van bedrijfsterreinen en mogelijke subsidies voor duurzaam ondernemen.

Voor bedrijven die duurzaam willen ondernemen zijn er tal van subsidieregelingen. Om ervoor te zorgen dat Friese ondernemers daar maximaal van profiteren gaat de provincie een Subsidiewijzer Duurzaam Ondernemen samenstellen en een subsidiescan aanbieden om mogelijkheden voor financiering te onderzoeken. Deze scan biedt ook hulp bij het aanvragen van subsidies. De subsidiewijzer wordt geïntegreerd in het Handboek Subsidies van Plattelânsprojecten. Verder houdt de provincie bijeenkomsten met ondernemers op bedrijventerreinen om de subsidiemogelijkheden toe te lichten.

%top% 

Fries Banenplan

Het Fries Banenplan is een initiatief van het provinciaal bestuur van Friesland. Doel is in drie jaar 1000 arbeidsplaatsen te creëren en kansen te bieden aan werkzoekenden die een extra steuntje in de rug nodig hebben bij het vinden van werk. Het Fries Banenplan kan mogelijkheden kan bieden voor projecten die buiten de criteria van andere regelingen vallen. De uitvoering van het Fries Banenplan is in handen van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) Noord-Nederland.

U komt als ondernemer in aanmerking voor subsidie via dit project als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • u overweegt uw bedrijf in de provincie Friesland te vestigen
 • en/of u denkt na over een uitbreidingsproject in deze provincie
 • de projectkosten bedragen minimaal € 50.000
 • er ontstaan tenminste vijf extra arbeidsplaatsen die worden ingevuld met door het CWI voorgedragen kandidaten
 • uw bedrijf behoort tot de sector industrie, groothandel, zorg, zakelijke dienstverlening, bouw, horeca of toerisme en recreatie.

Over het voordeel voor u als ondernemer meldt de provincie het volgende:

 • uw voordeel is afhankelijk van de te plaatsen kandidaat:
 • plaatsing langdurig werklozen (> 1 jaar) € 8.000,00
 • plaatsing vanuit reïntegratietraject € 6.500,00
 • plaatsing ouderen(>40 jaar), allochtonen, arbeidsgehandicapten € 6.500,00
 • plaatsing overige niet werkende werkzoekenden € 4.500,00
 • plaatsing met werkloosheid bedreigden (met toegekend ontslag) € 4.500,00

Voor meer informatie over het Fries Banenplan kunt u contact opnemen met een CWI in Friesland. Aanvraagformulieren voor een subsidie in het kader van het Fries Banenplan kunt u verkrijgen bij CWI Noord-Nederland, Hereplein 6, Postbus 523, 9700 AM Groningen. Telefoon 050-3178200, e-mail: friesbanenplan@cwinet.nl

De tekst van de subsidieregeling kunt u desgewenst opvragen via ditzelfde e-mailadres.

Adressen CWI’s in Friesland

 • CWI Buitenpost, Berhardlaan 106, 0511 – 54 20 55
 • CWI Dokkum, Dongeradijk 2, 0519 – 29 18 11
 • CWI Drachten, Moleneind zz 69b, 0512 – 33 53 53
 • CWI Franeker, Sjaerdemastraat 19, 0517 – 38 05 00
 • CWI Heerenveen, P.J.Troelstralaan 2, 0513 – 61 46 00.
 • CWI Leeuwarden, Tesselschadestraat 35, 058 – 297 77 77
 • CWI Sneek, Marktstraat 8, 0515 – 789530

Meer informatie over de verschillende subsidiemogelijkheden van de provincie Friesland is verkrijgbaar via e-mail info@fryslan.nl

Fonds Durfkapitaal Leeuwarden e.o.

Veelbelovende startende of groeiende bedrijven in de regio Leeuwarden kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage uit het Fonds voor Durfkapitaal. Dit fonds is opgericht door diverse banken in Leeuwarden, de gemeente, de NOM en de KvK. Ondernemers kunnen uit dit fonds een achtergestelde lening krijgen van minimaal € 2.268,90 en maximaal € 27.226,81. U kunt hiervoor in aanmerking komen als u van de bank geen lening kunt krijgen, of als aanvulling op de lening die u wel kunt krijgen. Het fonds is niet bedoeld voor de sectoren horeca en detailhandel. De KvK Friesland kan u vertellen of er in uw gemeente ook durfkapitaal beschikbaar is.

Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)

De NOM ondersteunt startende en gevestigde ondernemingen in Friesland, Groningen en Drenthe met financiële hulp en dienstverlening. De financiële hulp heeft de vorm van aandelenkapitaal, al dan niet in combinatie met achtergestelde leningen. De NOM financiert sterke groei van bedrijfsactiviteiten, management buy-outs/ buy-ins, joint ventures en aandelenoverdracht, vooral als het gaat om opvolging. Verder zijn stimuleringskredieten beschikbaar van maximaal € 90.756,04 en innovatieve kredieten van maximaal € 27.226,81. De kredieten zijn bedoeld voor (door)startende ondernemers of vernieuwende activiteiten van bestaande ondernemingen.

SNN

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft subsidieregelingen voor fysieke investeringen (IPR en KITS), nieuw in dienst te nemen personeel (LPR en NIOF) en het inhuren van externe deskundigheid (HRM en NIOF). Deze subsidies van het SNN zijn bestemd voor ondernemers in de provincie Groningen, Friesland en Drenthe. Als u van plan bent om te investeren in bijvoorbeeld nieuwe bedrijfsgebouwen of extra arbeidsplaatsen dan kunt u in aanmerking komen voor één van de volgende subsidies

 • IPR 2000 Investeringspremieregeling, voor investeringen in bedrijfsuitrusting en bedrijfsgebouwen. Let op: deze regeling komt waarschijnlijk per 2007 afgeschaft.
 • LPR 2002 Loonkostenpremieregeling Noord-Nederland 2002, voor loonkosten van nieuw te creëren arbeidsplaatsen
 • HRM 2001 Human Resource Management, voor plannen op het gebied van personeelsbeleid, deze subsidie geldt voor externe advieskosten en de loonkosten van een HRM-deskundige.
 • NIOF 2000 Noordelijke Innovatie-ondersteuningsfaciliteiten, voor activiteiten op het gebied van innovatie, export, marketing en samenwerking in het MKB, er wordt subsidie verstrekt voor externe advieskosten en de loonkosten van een exportmedewerker
 • KITS 2000 Kwaliteitsinvesteringen in de toeristische sector, voor vestiging en uitbreiding van toeristische ondernemingen in Friesland, Groningen en Drenthe, de subsidie is bedoeld voor investeringen in bedrijfsgebouwen en middelen.

De precieze voorwaarden van deze subsidies kunt u vinden op de site van SNN: www.snnonline.nl

Kompas voor het Noorden

Het Kompas voor het Noorden is een programma met maatregelen voor Noord-Nederland. Van 2000 tot en met 2006 is bijna € 2,27 miljard overheidsgeld beschikbaar voor allerlei projecten, om meer werkgelegenheid te creëren. Het SNN voert het Kompas voor het Noorden uit en werkt daarbij intensief samen met marktpartijen, overheden en maatschappelijke organisaties.

Het Kompas voor het Noorden wil met een zeer gevarieerd pakket maatregelen de economie in de drie noordelijke provincies stimuleren. Het Kompas biedt onder andere financiële ondersteuning aan ondernemers en zet zich in voor een goede infrastructuur, kennisoverdracht en innovatie.

Meer informatie over het Kompas van het Noorden is te vinden op de site van SNN. www.snnonline.nl

Leader Plus

Leader Plus is een Europees programma dat de leefbaarheid in plattelandsgebieden moet verbeteren. Het project financiert lokale en regionale initiatieven van bijvoorbeeld private partijen, plaatselijke verenigingen, provincies en gemeenten. Nederland kent 28 Leader Plus-gebieden. Het project neemt het gebied als uitgangspunt en legt accenten op onder andere een actieve bevolking en vernieuwende initiatieven. In de provincie Friesland zijn drie Leader Plus-gebieden:

 • Lauwersland: omvat de Friese gemeenten Ferwerderadeel, Dongeradeel, Kollumerland en Dantumadeel en enkele Groningse gemeenten.
 • Noordwest Fryslân: gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Littenseradiel, Wunseradiel en Bolsward.
 • Zuidwest Fryslân: de gemeenten Nijefurd en Gaasterlân-Sleat

De gemeente Ooststellingwerf valt onder het Drents-Friese Leadergebied, samen met de Drentse gemeenten Westerveld, Midden-Drenthe en De Wolden.

Stimuleren van het lokale midden- en kleinbedrijf is in alle Leader-Plusgebieden één van de doelstellingen. Hiertoe ontplooien de plaatselijke commissies, die het Leader Plus-project helpen uitvoeren, allerlei activiteiten, zoals startersprogramma’s voor met name vrouwen en jongeren, ondersteunen van innovatieve activiteiten en stimuleren van ICT-gebruik. Ook aan het versterken onderlinge samenwerking in het midden- en kleinbedrijf hechten de Leader Pluscommissies veel waarde.

Meer informatie over de verschillende LeaderPlus-gebieden in Friesland is te vinden via de volgende websites:

www.leaderplus.nl

www.plattelandsprojecten.nl

www.leaderlauwersland.nl

Senternovem

SenterNovem is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. SenterNovem bundelt kennis van innovatie, leefomgeving, milieu, energie en klimaat. SenterNovem draagt hiermee bij aan een betere positie van het Nederlandse bedrijfsleven en aan een duurzamere samenleving. SenterNovem ondersteunt initiatieven die duurzaamheid stimuleren. Uw bedrijf kan daarvan profiteren, bijvoorbeeld door subsidies voor milieuzorg, energiebesparende maatregelen of nieuwe, risicovolle technologie.

www.senternovem.nl

Plattelânsprojekten Midden Fryslân

De provincie Fryslân kent diverse subsidieregelingen waar ondernemers een beroep op kunnen doen. Om u op weg te helpen heeft de provincie een projectorganisatie in het leven geroepen om initiatiefnemers, waaronder ondernemers, behulpzaam te zijn bij het opstarten van projecten en het zoeken van subsidieregelingen die wellicht voor u van toepassing zijn. Het projectbureau is gevestigd in Grou.

www.plattelansprojekten.nl

Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF)

Het Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF) voert de regelingen het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en Wet Inkomensvoorziening Oudere en deels Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen (IOAZ) uit voor diverse gemeenten binnen Friesland. Informeer bij uw gemeente of het BZF ook op uw situatie van toepassing kan zijn.

Contactgegeven Bureau Zelfstandigen Fryslân:

Bezoekadres:

Gebouw Centrum voor Werk en Inkomen

Tesselschadestraat 35

8913 HA Leeuwarden

Telefoon (058) 2977760

Correspondentieadres:

Bureau Zelfstandigen Fryslân

Postbus 21000

8900 JA Leeuwarden

Startbedrijf.nl
Logo