Subsidies Limburg

Subsidies provincie Limburg

Voor sommige bedrijven zijn er subsidiemogelijkheden in de provincie Limburg. Of u in aanmerking komt voor een subsidie zult u samen met de subsidiegever moeten beoordelen. Hieronder vindt u de verschillende subsidiemogelijkheden met daarbij een korte uitleg over wie in aanmerking komen voor de betreffende subsidie.

Regionale subsidies

Besluit Subsidies Regionale Investeringsprojecten (BSRI)

Grote investeringen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel op het gebied van vestiging, uitbreiding of ingrijpende verandering van een onderneming worden gestimuleerd. Voor Limburg geldt een vergelijkbare regeling. Deze regio’s worden in Nederland als de economisch meest zwakke regio’s aangemerkt. Heeft u een dienstverlenend of toeristisch bedrijf dat dit soort investeringsplannen heeft, dan kunt u een beroep doen op deze regeling.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Duurzame Energiefonds Limburg (DEL)

Gaat u als ondernemer in Limburg investeren in een duurzame energietechniek? Dan kunt u hiervoor een vergoeding krijgen. Het gaat vooral om technieken die bijdragen tot het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Voorbeelden van projecten zijn onder meer systemen voor energieopslag, bio-energie, warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Economisch Sectorbeleid Limburg (ESL)

Bent u bezig met activiteiten, het treffen van voorzieningen en het doen van investeringen in de sector industrie, zakelijke dienstverlening of in de toeristische sector? Wellicht kunt u subsidie krijgen op grond van het economisch sectorbeleid Limburg. Projecten moeten passen binnen het door Provinciale Staten vastgestelde beleidsprogramma. Het project moet tevens voor meer dan de helft gerealiseerd worden binnen de provincie Limburg of van specifieke betekenis zijn voor de provincie Limburg. De projecten worden met andere woorden ook beoordeeld op het uitstralingseffect.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

IPL Innovatiefonds (IPL)

De provincie Limburg heeft fondsen ter beschikking die de economische structuur moeten verbeteren in de provincie. Het IPL-Innovatiefonds wil bij Limburgse MKB-bedrijven nieuwe product/markt-combinaties stimuleren. Als MKB-ondernemer kunt u subsidie krijgen voor haalbaarheidsstudies, marktonderzoeken en de ontwikkeling van prototypes.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

LIOF Startersfonds (LS)

Uit het Startersfonds kunnen financieringen worden gekregen voor industriële bedrijven, dienstverlenende bedrijven en groothandelsbedrijven, die zich in de pre-start-, start- of doorstartfase bevinden. De bedrijven moeten, om gebruik te kunnen maken van dit fonds, gevestigd zijn of zich gaan vestigen in Limburg. Via het Startersfonds neemt LIOF deel in het eigen vermogen van uw onderneming. Financieringen zijn mogelijk in de vorm van aandelenkapitaal, een achtergestelde lening of een combinatie van beide. In ruil hiervoor ontvangt LIOF een minderheidsbelang. De ondernemer blijft echter altijd de baas. Over de duur van de participatie kunnen vooraf afspraken worden gemaakt. Gemiddeld ligt deze periode tussen de vijf en tien jaar. Voordat LIOF in een bedrijf deelneemt, wordt er een aantal stappen doorlopen.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Regionale innovatie strategie tenderfonds (RIS)

Het RIS-Tenderfonds vormt een onderdeel van de Triple-In Stimuleringsfondsen. Met behulp van deze fondsen wil de provincie de economische structuur in Limburg verbeteren. Het RIS-Tenderfonds wil dat doen door u als ondernemer in staat te stellen ontwikkelingsprojecten door te voeren, die noodzakelijk zijn voor een optimaal innovatieproces binnen uw bedrijf.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Programmamanagement CERES

Enkele belangrijke ontwikkelingen en trends zijn bijvoorbeeld de toenemende ontgroening en vergrijzing, de afname van het aantal agrarische bedrijven en de daarmee samenhangende daling van de werkgelegenheid in deze sector, de afname van het cultuur- en verenigingsleven en het dalende voorzieningenniveau in de plattelandskernen. Deze ontwikkelingen maken een algemene en ingrijpende heroriëntatie in het CERES-gebied noodzakelijk. Dit moet leiden tot een vernieuwende sturing om de kwaliteiten van het platteland optimaal te ontwikkelen. Uiteindelijk doel is het op middellange termijn gezond maken en houden van de economische structuur binnen Noord- en Midden-Limburg. Wanneer u werkzaam bent als ondernemer binnen deze sector of dat in de toekomst gaat doen kunt u aanspraak maken op een subsidie.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Vestiging van bedrijven of instellingen in Limburg (VVBOIIL)

Heeft u plannen om een nieuwe vestiging van uw bedrijf in de provincie Limburg te openen? Dan kunt u wellicht subsidie aanvragen. Ook als u een nieuw bedrijf wilt opzetten in Limburg zijn er mogelijkheden. Door middel van subsidie stimuleert de overheid bedrijven en instellingen om zich in de provincie Limburg te vestigen. De plannen van uw bedrijf moeten passen in het economisch beleid van de provincie Limburg. Door de vestiging van uw bedrijf in Limburg moet een positieve bijdrage worden geleverd aan de Limburgse economie.

Voor meer informatie kunt u hier terecht. 
 Landelijke subsidies

Samenwerking Nederlandse Antillen (PSNA)

Heeft u interesse om zaken te doen met Antilliaanse bedrijven? Commerciële samenwerking tussen internationale bedrijven en Antilliaanse bedrijven wordt door de overheid gestimuleerd. Uw investeringen moeten ertoe leiden dat er een duurzame handelsrelatie tussen uw bedrijf en een Antilliaans bedrijf tot stand komt. Door uw investeringen, zullen wellicht andere bedrijven ook geneigd zijn om naar de Antillen te kijken voor het drijven van handel. Er zal zodoende een gunstiger investeringsklimaat ontstaan en werkgelegenheid worden gecreëerd.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Trust Funds (TF)

Wilt u onderzoeken of het haalbaar is om in een buitenlandse markt te gaan investeren? Wilt u zaken doen met bedrijven in ontwikkelingslanden of opkomende markten? Of heeft u al contacten op deze markt en wilt u uw kennis overdragen en de lokale medewerker opleiden? Bij internationale financiële instellingen zijn Trustfunds ingesteld, waarmee de kosten van haalbaarheidsstudies, investeringsvoorbereidingsstudies en andere activiteiten zoals technische assistentie kunnen worden gefinancierd.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.Samenwerking met het buitenland

De Europese Unie wil de samenwerking tussen landen binnen en buiten de EU stimuleren, daarvoor worden er verschillende Europese subsidies ter beschikking gesteld. De aanvraag moet voldoen aan de gestelde eisen van de subsidieverstrekker. In de onderstaande tabel kunt u Europese subsidies vinden, die relevant zijn voor (startende) ondernemers binnen de provincie Limburg.

AIP2Asia Invest programma 2003-2007
 Veel bedrijven richten zich op het buitenland. Asia Invest is een organisatie die het MKB ondersteunt bij het internationaliseren van hun activiteiten en het leggen van de eerste zakelijke contacten in Azië. Wanneer u plannen in die richting hebt, voorziet Asia Invest uw bedrijf van de informatie die u nodig heeft om beslissingen te kunnen nemen over de keuze van afzetmarkten, investeringen en samenwerkingsverbanden.
AL-InvestAL-Invest
 De Europese Commissie bevordert de handel en investeringen tussen de bedrijven in de EU en Latijns-Amerikaanse bedrijven. Wanneer u als MKB-er samenwerkt met andere ondernemingen op het gebied van technologie, kennisuitwisseling, financiering of handel kunt u een bijdrage krijgen.
IBTAInvesteringsbevordering en Technische Assistentie Ontwikkelingslanden
 U bent een Nederlandse ondernemer die samenwerkt of contacten heeft met bedrijven in een aantal landen in Europa, Centraal Azië, Azië, Afrika, Latijns-Amerika of de Caraïben. Om het lokale private bedrijfsleven in ontwikkelingslanden te stimuleren, geldt dit programma. Het moet gaan om ondernemingen die voor minimaal 10% in lokaal eigendom zijn.
IIInterreg III
 INTERREG subsidieert internationale samenwerking in de grensregio’s. Bent u gevestigd in de buurt van de Nederlandse grens met België of Duitsland, dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor subsidie. Er zijn specifieke programma’s per gebied gemaakt.
IIAEM2LBDInterreg III A Euregio Maas-Rijn 2000-2006, Limburg, België, Duitsland
 De Europese Unie wil de samenwerking van landen en regio’s steunen. Het geld uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is voor activiteiten die zich richten op grensoverschrijdende samenwerking tussen naburige regio’s. Onder andere de volgende onderwerpen krijgen bij deze regeling voorrang: de ontwikkeling van het ondernemerschap, het MKB, het toerisme en de plaatselijke werkgelegenheid; integratie van de arbeidsmarkt en bevordering van de sociale integratie; samenwerking op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling, onderwijs, cultuur, communicatie, gezondheidszorg en civiele hulpbronnen; milieubescherming en energierendement; samenwerking op juridisch en administratief gebied. U kunt subsidie krijgen als u de genoemde acties uitvoert.
IIAER2GNLNInterreg III A Euregio Rijn-Waal 2000-2006, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Noordrijn-Westfalen
 Doelstelling van het Interregprogramma is de samenwerking op economisch en sociaal gebied binnen de Europese Unie te versterken door het stimuleren van grensoverschrijdende, transnationale en interregionale vormen van samenwerking. Tot het Duitse deel behoren de stad Duisburg en de Kreise Kleve en Wesel. Aan de Nederlandse zijde ligt het gebied van de Euregio in de regio’s Achterhoek, Arnhem-Nijmegen, Noord-Limburg, Noordoost-Brabant, Rivierenland en West-Veluwe.
IIAER2NLInterreg III A Euregio Rijn-Maas-Noord 2000-2006, Noordrijn-Westfalen, Limburg
 De Europese Unie wil de samenwerking van landen en regio’s steunen. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stelt geld beschikbaar. Dit geld is voor activiteiten die zich richten op grensoverschrijdende samenwerking tussen naburige regio’s. Onder andere de volgende onderwerpen krijgen bij deze regeling voorrang: de ontwikkeling van het ondernemerschap, het MKB, het toerisme en de plaatselijke werkgelegenheid; integratie van de arbeidsmarkt en bevordering van de sociale integratie; samenwerking op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling, onderwijs, cultuur, communicatie, gezondheidszorg en civiele hulpbronnen; milieubescherming en energierendement; samenwerking op juridisch en administratief gebied.
IICISPWInterreg III C Interregionale samenwerking Programma West
 Het Europese programma Interreg IIIC ondersteunt achterstandsregio’s of regio’s in een omschakelingsfase door middel van de vorming van netwerken en de uitwisseling van ervaringen van geslaagde projecten. Het instrument hiervoor is interregionale samenwerking. De West zone van Interreg III C bestaat uit Nederland, België, luxemburg, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en delen van Duitsland en Frankrijk.
JAPTAJapan Trade Action Programme
 Nederlandse MKB-ondernemingen die willen exporteren naar Japan en nog weinig ervaring hebben op de Japanse markt, kunnen een beroep doen op financiering uit de JAPTA-regeling. JAPTA wil u stimuleren om te exporteren en brengt u in contact met geïnteresseerde Japanse bedrijven. Zij heeft toegang tot een uitgebreid Japans netwerk omdat de Japanse overheid bij dit programma betrokken is.
KP6Programma Samenwerking met niet EU-landen
 De Europese Unie vindt het belangrijk om internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en technologie te ondersteunen. Dit is zowel voor de ontwikkeling van Europa als van landen buiten Europa een goede zaak. U kunt als bedrijf deelnemen aan een samenwerkingsproject.
PESPProgramma Economische Samenwerking Projecten
 Als u wilt exporteren naar landen die niet zijn aangesloten bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), of naar Hongarije, Polen, Tsjechië, Turkije, Mexico, Zuid-Korea, Aruba of de Nederlandse Antillen kunt u een vergoeding krijgen voor: – projectidentificatie, in uitzonderlijke gevallen in een land in transitie; – studies ter voorbereiding van een investering; – haalbaarheidsstudies; – stages en uitzending van Nederlandse en buitenlandse deskundigen. De bedoeling van deze regeling is om de economische samenwerking met niet-geïndustrialiseerde landen te bevorderen.
PSOMProgramma Samenwerking Opkomende Markten
 Als u wilt samenwerken met een bedrijf dat gevestigd is in een opkomende markt, zult u eerst onderzoeken wat uw kansen zijn in het buitenland. Heeft u een buitenlandse partner gevonden of heeft u een nieuw bedrijf opgericht in het buitenland, dan kunnen uw investeringsplannen financieel worden ondersteund. Het Programma Samenwerking Opkomende Markten (PSOM) ondersteunt proefprojecten die voor u een startpunt kunnen zijn voor investeringen in of handel met bedrijven in opkomende markten in Afrika, Azië, Latijns Amerika, Centraal- en Oost-Europa.

De websites van de volgende organisaties geven uitleg:

www.minez.nl: Ministerie van economische zaken

www.limburg.nl: Provincie Limburg

www.kvk.nl: Kamer van koophandel

www.mkbnet.nl: MKB

www.subsidieshop.nl: zoekmachine met subsidies voor ondernemers

Startbedrijf.nl
Logo