Subsidies Noord-Brabant

Subsidies Noord-Brabant

Voor beginnende én gevestigde bedrijven bestaan tal van subsidie- en stimuleringsregelingen. Hieronder vindt u de verschillende subsidiemogelijkheden met daarbij een korte uitleg over wie in aanmerking komen voor de betreffende subsidie. Of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor een subsidie zult u samen met de subsidiegever moeten beoordelen. Buiten deze subsidies komen startende ondernemers in aanmerking voor de zogeheten fiscale faciliteiten. U heeft als u door de Belastingdienst wordt gezien als ondernemer recht op belastingaftrekposten.

Regionale subsidies

REWIN Financiering

NV Rewin West-Brabant is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor West-Brabant. Rewin bevordert de regionale economische ontwikkeling door bedrijven te stimuleren in West-Brabant te investeren. REWIN informeert bij kantoor en bedrijfsvestiging, ondersteunt bij groei & financiering en ontwikkelt regionale projecten. Ondernemers uit West-Brabant die behoren tot de kennisintensieve of innovatieve sector kunnen gebruik maken van hulp bij het vinden van financiering.
Voor informatie kunt u hier terecht.

BOM Starterscentrum

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij heeft een speciaal starterscentrum, gericht op starters en jonge innovatieve bedrijven, onder andere op het gebied van industriële productie, medische technologie, biotechnologie, ICT en stuwende zakelijke dienstverlening. Het BOM Starterscentrum beschikt over professionele kennis op het gebied van ondernemingsfinanciering en voert de regie over een aantal fondsen dat speciaal voor starters is bedoeld. Naast financiering biedt het BOM Starterscentrum ook advies en begeleiding.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Programma Starters op Buitenlandse Markten (PSB)

Om u te helpen structuur aan te brengen in uw startersplannen om te gaan exporteren, heeft de Economische Voorlichtingsdienst (EVD), agentschap van Economische Zaken, het Programma Starters op Buitenlandse markten (PSB) ontwikkeld. Doel van de PSB is u als MKB-ondernemer op een praktische manier te ondersteunen bij een optimale voorbereiding en uitvoering van uw exportplannen.
Voor meer informatie of voor deelname kunt u hier terecht.

Inkomensondersteuning ondernemers

Beginnende en gevestigde zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de Wet werk en bijstand (Wwb). Hiermee kunt u in uw eigen levensonderhoud blijven voorzien als zelfstandige of met uw bedrijf. Voor beginnende zelfstandigen vanuit een (dreigende) werkloosheidssituatie zijn er ook mogelijkheden voor coaching/begeleiding en startkapitaal voor het bedrijf.

Voor meer informatie kunt u hier terecht. 

Loonkostensubsidie

Als werkgever heeft u verschillende mogelijkheden om nieuw personeel aan te trekken. Eén van die mogelijkheden is het in dienst nemen van mensen met een bijstandsuitkering. De gemeente Breda heeft diverse mogelijkheden om u daarbij financieel te ondersteunen. Zo kunt u een loonkostensubsidie of een premie ontvangen, maar ook de scholingskosten van zo’n werknemer vergoed krijgen. Voor meer informatie:

Afdeling Arbeid & Activering, telefoon 076-529 4224
Balie Sociale Zaken, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn, telefoon 076-529 3086

Landelijk subsidies

Syntens

Het bedrijf Syntens richt zich op innovatiebevordering bij het MKB. Door middel van workshops en advies op maat krijgt u hulp bij de vernieuwing van uw product/dienst, proces en markt. Syntens werkt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en heeft ook een vestiging in Breda.
Voor meer informatie kunt u hier terecht

IMK

IMK Intermediair is een onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie in het MKB. IMK kan mensen helpen die zelf ondernemersplannen hebben, maar begeleidt ook mensen die vanuit een uitkeringssituatie overwegen een eigen bedrijf te starten (BBZ, BSA, IRO).
Voor meer informatie kunt u hier terecht

Europese subsidies

Europa kost niet alleen geld, het kan ook geld opleveren. Jaarlijks reserveert de Europese Unie miljoenen euro’s voor projecten die bijdragen aan gemeenschappelijke doelen op allerlei beleidsterreinen.  

Interreg III A

De Interreg III A heeft betrekken op de Europese subsidies voor Nederlandse ondernemers die samenwerken of dat in de toekomst gaan doen met buitenlandse bedrijven. Interreg subsidieert internationale samenwerking in de grensregio’s. Bent u gevestigd in de buurt van de Nederlandse grens met België of Duitsland, dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor subsidie. Er zijn specifieke programma’s per gebied gemaakt. Deze twee regio’s kunnen voor Brabantse ondernemers interessant zijn; Het Benelux Middengebied en Noordrijn-Westfalen gebied.

Het Benelux Middengebied wordt door de ligging van deze Nederlandse regio samen met een Belgische regio een Euregio gebied genoemd. De overheid vindt samenwerking met bedrijven uit het buitenland belangrijk en wil dit stimuleren door middel van subsidie. Wanneer u samen met bedrijven uit België werkt of dit in de toekomst van plan bent, kunt u aanspraak maken op de Europese subsidie Interreg.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Wanneer u samenwerkt of dat in de toekomst gaat doen met een bedrijf uit het Noordrijn-Westfalen gebied dan kunt u ook aanspraak maken op de Europese subsidie Interreg III-A. Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Interreg III B

Interreg III B is gericht op regionale samenwerking tussen nationale, regionale en plaatselijke overheden op het gebied van: ruimtelijke ordening, economische en sociale ontwikkeling van achtergestelde regio’s, duurzame ontwikkeling en milieubescherming. Projecten waarvoor u subsidie kunt aanvragen moeten betrekking hebben op: stedelijke ontwikkeling; fysieke en digitale infrastructuur in Noordwest-Europa; waterbeheer; natuurlijke hulpbronnen/cultureel erfgoed; maritieme samenwerking.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Interreg IIIC

Bevorderen van interregionale samenwerking tussen regionale overheden en andere publieke partijen in de hele EU. Het programma maakt het voor regio’s mogelijk om samen projecten en netwerken tot stand te brengen. Betrokken regio’s hoeven niet aan elkaar te grenzen. Het is bovendien mogelijk om bij deze samenwerking partners te betrekken uit landen die geen lidstaat zijn.
Voor meer informatie kunt u hier terecht

Leader+

LEADER is een initiatief initiatieven van de Europese Commissie. Met dit een programma worden sociaaleconomische impulsen op gebiedsniveau gegeven, door financiering van lokale en regionale initiatieven. De fondsen vormen onderdeel van de zogenaamde structuurfondsen die bedoeld zijn om marginale regio’s mee te trekken in de vaart der volken. LEADER wordt wel genoemd: de kraamkamer voor nieuw plattelandsbeleid. Initiatiefnemers van LEADER+ projecten kunnen private partijen, plaatselijke verenigingen, provincies en gemeenten zijn.
In Noord-Brabant bevinden zich drie gebieden genaamd; Baronie, Beerzereusel, Meierij en Peelregio.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Regionaal Economisch Actieplan West-Brabant (REAP West-Brabant)

Heeft u plannen om in samenwerking met andere bedrijven een project te starten in West-Brabant, gericht op het verbeteren van de werkgelegenheid in deze regio? Wellicht kunt u dan in aanmerking komen voor subsidie.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Ceres

Doel is realisering van een economisch duurzame ontwikkeling door economische structuurversterking en het creëren van structurele werkgelegenheid. Hierbij ligt de nadruk op de ruimtelijke ordening en herstructurering van het Ceres gebied en de ontwikkeling van alternatieve economische dragers. Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Stimulus

Doel is het realiseren van een economisch duurzame ontwikkeling via economische structuurversterking en het creëren van structurele werkgelegenheid. Hierbij ligt de nadruk op industriële structuur en bedrijfsgerichte maatregelen.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Focus

Focus is het Europees stimuleringsprogramma dat in de jaren 2000-2008 wordt uitgevoerd in een aantal Eindhovense buurten. Brussel geeft deze buurten extra steun voor verbetering van het vestigingsklimaat en het stimuleren van bedrijvigheid.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.

POP

De ambitie van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) zijn behoud van het platteland en de ontwikkeling van de kernkwaliteiten. Deze hoofddoelstelling valt uiteen in zes doelstellingen: 1) de ontwikkeling van een duurzame landbouw; 2) het verhogen van de kwaliteit van natuur en landschap; 3) de omschakeling naar een duurzaam waterbeheer; 4) het bevorderen van diversificatie van economische dragers; 5) het bevorderen van recreatie en toerisme; 6) het bevorderen van de leefbaarheid. Voor het POP kunnen jaarlijks projecten worden ingediend.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.

 LIFE

Het subsidieprogramma LIFE biedt de mogelijkheid een subsidie van maximaal 50% te verkrijgen op alle kosten die gemaakt worden voor projecten die binnen één van de volgende thema’s vallen: Ruimtelijke ordening en planning, waterbeheer, de impact van economische activiteiten, beheer van afvalstromen, geïntegreerde benadering van de productie.
Voor meer informatie kunt u hier terecht

Europese subsidies voor samenwerking met het buitenland

Interreg subsidieert internationale samenwerking in de grensregio’s. Bent u gevestigd in de buurt van de Nederlandse grens met België of Duitsland, dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor subsidie. Er zijn specifieke programma’s per gebied gemaakt. Deze twee regio’s kunnen voor Brabantse ondernemers interessant zijn; Het Benelux Middengebied en Noordrijn-Westfalen gebied.
Het Benelux Middengebied wordt door de ligging van deze Nederlandse regio samen met een Belgische regio een Euregio gebied genoemd. De overheid vindt samenwerking met bedrijven uit het buitenland belangrijk en wil dit stimuleren door middel van subsidie. Wanneer u samen met bedrijven uit België werkt of dit in de toekomst van plan bent, kunt u aanspraak maken op de Europese subsidie Interreg.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Wanneer u samenwerkt of dat in de toekomst gaat doen met een bedrijf uit het Noordrijn-Westfalen gebied dan kunt u ook aanspraak maken op de Europese subsidie Interreg III-A.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Er zijn diverse subsidieregelingen waar u als ondernemer aanspraak op kan maken. Dit kan te maken hebben met energiebesparende maatregelen, productinnovatie, opstellen van een bedrijfsplan etc.

De websites van de volgende organisaties geven uitleg:

www.minez.nl: Ministerie van economische zaken

www.brabant.nl: Provincie Noord-Brabant

www.bom.nl: Brabantse ontwikkelings maatschappij

www.kvk.nl: Kamer van koophandel

www.mkbnet.nl: MKB

www.subsidieshop.nl: zoekmachine met subsidies voor ondernemers

www.stimulus.nl informatie over de ceresregeling

Startbedrijf.nl
Logo