Subsidies Overijssel

Subsidies provincie Overijssel

Voor sommige bedrijven zijn er subsidiemogelijkheden in de provincie Overijssel. Of u in aanmerking komt voor een subsidie zult u samen met de subsidiegever moeten beoordelen. Hieronder vindt u de verschillende subsidiemogelijkheden met daarbij een korte uitleg over wie in aanmerking komen voor de betreffende subsidie.


Regionale subsidies

Programma voor Plattelandsontwikkeling, programma Oost-Nederland, Noordoost- en Noordwest Overijssel

Het platteland dient zijn karakter te behouden. Het is daarnaast wel belangrijk de economie op het platteland te stimuleren en tegelijk rekening te houden met de natuur, het landschap en het milieu. Er is geld beschikbaar voor kleinschalige activiteiten op dit gebied. Dat houdt in dat wanneer u ideeën heeft die een impuls kunnen geven aan de economie in een bepaalde regio, u daarvoor subsidie kunt krijgen.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Fonds Ontwikkeling Duurzame Land- en Tuinbouw

Heeft u een agrarisch bedrijf in Gelderland, Overijssel of Utrecht? Dan kunt u samen met andere ondernemers voor duurzame en vernieuwende initiatieven een beroep doen op het Fonds Ontwikkeling Duurzame Land- en Tuinbouw. Hef fonds helpt kansrijke projecten van boeren en tuinders en andere ketendeelnemers. Het initiatief moet direct een bijdrage leveren aan versterking van de positie in de markt en moet nieuw en vernieuwend zijn. U werkt samen met collega-ondernemers. Tevens investeert u zelf en draagt u een eigen risico.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Hanzefonds Noord-Overijssel en Salland

Startende en doorstartende bedrijven ontbreekt het vaak aan vermogen om investeringen te doen. Misschien klinkt dat bekend in uw oren en heeft u wel plannen om kennisintensieve of innovatieve diensten of producten op de markt te brengen. Dan wil het Hanzefonds u misschien wel helpen. Dit fonds is een participatiefonds dat vermogen verschaft in de vorm van aandelenkapitaal en/of achtergestelde leningen wanneer u de activiteiten niet op een andere manier kunt financieren. Op deze manier kunt u dus de investeringen doen die nodig zijn.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Programma voor Plattelandsontwikkeling, programma Zuid-Twente

U kunt als ondernemer subsidie krijgen voor experimentele gebiedsgebonden strategieën voor de ontwikkeling van het platteland. Tevens kunt u in aanmerking komen voor subsidie voor interregionale en transnationale samenwerking tussen de plattelandsgebieden in Gelderland en Overijssel. Ook voor het beheren van activiteiten als het vormen van netwerken en het verlenen van technische bijstand, zoals programmamanagement en financieel beheer, kunt u subsidie krijgen.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Stimuleringsregeling Noord-Overijssel

Wanneer u een bedrijf heeft in de regio Noord Overijssel en u hebt plannen voor technisch nieuwe producten, werkwijzen, systemen of diensten, dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie of een krediet. U krijgt subsidie wanneer u een extern adviseur opdracht geeft een advies uit te brengen over een ontwikkelingsproject of de ontwikkeling van een nieuwe markt. Bent u nu van plan zelf dit ontwikkelingsproject op te zetten en uit te voeren, dan kunt u in aanmerking komen voor een krediet. Voor de investeringskosten in duurzame bedrijfsuitrusting om het project uit te kunnen voeren is er een investeringspremie mogelijk.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Communautair Initiatief voor Plattelandsontwikkeling

Deze Europese subsidie is bedoeld voor projecten in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland en de regio Randstad die het plattelandsgebied duurzaam en evenwichtig ontwikkelen. De regeling stimuleert vernieuwing in agrarische bedrijven. Daarnaast zijn projecten die basisvoorzieningen zoals openbaar vervoer en scholen versterken, interessant. Ook kunt u een aanvraag indienen als u toeristische en recreatieve mogelijkheden in deze regio’s wilt verbreden. De subsidie is ook bedoeld voor samenwerking tussen plattelandsgebieden in Nederland en het buitenland via informatie-uitwisseling. De samenwerking moet dan wel een duidelijke toegevoegde waarde hebben.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Interreg III B Transnationale samenwerking Programma Noordzee

Interreg is een initiatief van de Europese Unie en richt zich op een harmonische duurzame ontwikkeling van de Europese ruimte. Interreg III B wil dat nationale, regionale en plaatselijke overheden op het gebied van ruimtelijke ordening, economische en sociale ontwikkeling van achtergestelde regio’s, duurzame ontwikkeling en milieubescherming gaan samenwerken.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Stimuleringsregeling Nieuwe Bedrijvigheid en Innovatie Overijssel

Landbouw blijft de belangrijkste sector van het platteland, maar er is meer dan landbouw. Agrariërs zullen oog moeten hebben voor de vraag van consumenten. Het draait in dat geval om de integratie van landbouw, toerisme, natuur en landschap. U krijgt subsidie als u duurzame of vernieuwende projecten binnen de agrarische sector uitvoert. Het is van belang dat er minder dan vijf dezelfde activiteiten van duurzame aard plaatsvinden binnen uw regio. Wat betreft de activiteiten die vernieuwend zijn moet er een projectplan geschreven worden.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Interreg III B Transnationale samenwerking Programma Noordwest Europa

Interreg is een initiatief van de Europese Unie en richt zich op een harmonische duurzame ontwikkeling van de Europese ruimte. Interreg III B is gericht op regionale samenwerking tussen nationale, regionale en plaatselijke overheden op het gebied van ruimtelijke ordening, economische en sociale ontwikkeling van achtergestelde regio’s, duurzame ontwikkeling en milieubescherming. Voor Nederland vallen alle provincies, behalve Drenthe, Friesland en Groningen, binnen het NWE-gebied.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Investeringspremieregeling Noord-Nederland

Bent u ondernemer gevestigd in Noord-Nederland of bent u van plan zich daar te gaan vestigen, dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie. De overheid stimuleert namelijk investeringen in economisch zwakkere regio’s. Het noorden van Nederland, bestaande uit de provincies Friesland, Groningen of Drenthe en een aantal plaatsen in Overijssel, wordt beschouwd als een dergelijke regio. Of u zich nu vestigt of u wilt uitbreiden, voor beide activiteiten geldt dat uw bedrijf minimaal 50% van de omzet buiten uw eigen regio moet behalen.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Interreg III A Euregio 2000-2006 Drenthe, Overijssel, Gelderland, Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen

De Europese Unie wil de samenwerking van landen en regio’s steunen. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en alle lidstaten hebben geld beschikbaar gesteld. Dit geld is voor activiteiten die zich richten op grensoverschrijdende samenwerking tussen naburige regio’s. Onder andere de volgende onderwerpen krijgen bij deze regeling voorrang: de ontwikkeling van het ondernemerschap, het MKB, het toerisme en de plaatselijke werkgelegenheid; integratie van de arbeidsmarkt en bevordering van de sociale integratie; samenwerking op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling, onderwijs, cultuur, communicatie, gezondheidszorg en civiele hulpbronnen; milieubescherming en energierendement; samenwerking op juridisch en administratief gebied.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Interreg III A Euregio Rijn-Waal 2000-2006

Doelstelling van het Interregprogramma is de samenwerking op economisch en sociaal gebied binnen de Europese Unie te versterken door het stimuleren van grensoverschrijdende, transnationale en interregionale vormen van samenwerking.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Enkelvoudig Programmeringsdocument Oost-Nederland 2000-2006

Europees steunprogramma voor versterking van de economie in stad en platteland. Het EPD Oost-Nederland is een Europees subsidieprogramma. Het richt zich op projecten die duurzame werkgelegenheid scheppen door het herstructureren van het platteland, het versterken van het bedrijfsleven en het stimuleren van recreatie en toerisme. Het EPD Oost wordt samen met de provincies Gelderland en Utrecht uitgevoerd.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Besluit Subsidies Regionale Investeringsprojecten Noord-Nederland

Grote investeringen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel op het gebied van vestiging, uitbreiding of ingrijpende verandering van een onderneming worden gestimuleerd. Voor Limburg geldt een vergelijkbare regeling. Deze regio’s worden in Nederland als de economisch meest zwakke regio’s aangemerkt. Heeft u een dienstverlenend of toeristisch bedrijf dat dit soort investeringsplannen heeft, dan kunt u een beroep doen op deze regeling. Er geldt wel een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen. Zo is het belangrijk dat u de omzet van uw afnemers voornamelijk van buiten uw regio haalt. Uw investeringsplannen dient u uiteraard voor een gedeelte zelf te financieren en de plannen moeten binnen drie jaar starten. Het ligt er aan of u zich vestigt, uitbreidingsplannen heeft of van plan bent uw onderneming fundamenteel te veranderen.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling 2000-2006

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is bestemd voor bepaalde regio’s. Een aantal regio’s in Nederland wordt namelijk als economisch zwakker aangemerkt. Als uw bedrijf in deze regio is gevestigd of als u plannen heeft in een bepaalde regio, kunt u subsidie aanvragen. Het fonds is verder uitgewerkt in de regionale programma’s. Het fonds stimuleert investeringen in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland en Flevoland die arbeidsplaatsen scheppen. Projecten die het kennisniveau van het MKB verhogen, MKB-bedrijven aantrekken en ondernemerschap stimuleren, krijgen een subsidie. Daarnaast kunnen uw investeringen in infrastructuur een bijdrage krijgen. Ook projecten die de leefbaarheid in een wijk of buurt of platteland bevorderen, kunnen ondersteuning krijgen. Tevens kunnen projecten die de werking van de arbeidsmarkt verbeteren of de samenwerking tussen bedrijven en het onderwijs stimuleren voor subsidie in aanmerking komen.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Loonkostenpremieregeling voor Noord-Nederland

Bent u ondernemer in het Noorden van Nederland of bent u van plan zich daar te gaan vestigen, dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie. De overheid stimuleert namelijk investeringen in economisch zwakkere regio’s zodat de bedrijvigheid en werkgelegenheid in deze regio’s toenemen. Voor het uitbreiden van het aantal arbeidsplaatsen is een aparte subsidiemogelijkheid gemaakt. Deze uitbreiding moet dan plaatsvinden in Noord-Nederland, wat betekent de provincies Friesland, Groningen of Drenthe en een aantal plaatsen in Overijssel.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.


Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)

Het POP geldt in principe in heel het landelijk gebied van Overijssel en in de kleine kernen (tot 15.000 inwoners). Bij samenloop met andere EU-programma’s gelden speciale bepalingen. Het programma bestaat uit een rijks- en een provinciaal deel. De Ministeries van LNV, VROM en V&W zijn verantwoordelijk voor de landelijke en gebiedsgerichte rijksregelingen die ingezet worden voor POP.
Voor meer informatie kunt u hier terecht. 

Landelijke subsidies

Samenwerking Nederlandse Antillen (PSNA)

Heeft u interesse om zaken te doen met Antilliaanse bedrijven? Commerciële samenwerking tussen internationale bedrijven en Antilliaanse bedrijven wordt door de overheid gestimuleerd. Uw investeringen moeten ertoe leiden dat er een duurzame handelsrelatie tussen uw bedrijf en een Antilliaans bedrijf tot stand komt. Door uw investeringen, zullen wellicht andere bedrijven ook geneigd zijn om naar de Antillen te kijken voor het drijven van handel. Er zal zodoende een gunstiger investeringsklimaat ontstaan en werkgelegenheid worden gecreëerd.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Trust Funds (TF)

Wilt u onderzoeken of het haalbaar is om in een buitenlandse markt te gaan investeren? Wilt u zaken doen met bedrijven in ontwikkelingslanden of opkomende markten? Of heeft u al contacten op deze markt en wilt u uw kennis overdragen en de lokale medewerker opleiden? Bij internationale financiële instellingen zijn Trustfunds ingesteld, waarmee de kosten van haalbaarheidsstudies, investeringsvoorbereidingsstudies en andere activiteiten zoals technische assistentie kunnen worden gefinancierd.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Samenwerking met het buitenland

De Europese Unie wil de samenwerking tussen landen binnen en buiten de EU stimuleren, daarvoor worden er verschillende Europese subsidies ter beschikking gesteld. De aanvraag moet voldoen aan de gestelde eisen van de subsidieverstrekker. In de onderstaande tabel kunt u Europese subsidies vinden, die relevant zijn voor (startende) ondernemers binnen de provincie Overijssel.

AfkortingTitel
AIP2Asia Invest programma 2003-2007
Veel bedrijven richten zich op het buitenland. Asia Invest is een organisatie die het MKB ondersteunt bij het internationaliseren van hun activiteiten en het leggen van de eerste zakelijke contacten in Azië. Wanneer u plannen in die richting hebt, voorziet Asia Invest uw bedrijf van de informatie die u nodig heeft om beslissingen te kunnen nemen over de keuze van afzetmarkten, investeringen en samenwerkingsverbanden.
AL-InvestAL-Invest
De Europese Commissie bevordert de handel en investeringen tussen de bedrijven in de EU en Latijns-Amerikaanse bedrijven. Wanneer u als MKB-er samenwerkt met andere ondernemingen op het gebied van technologie, kennisuitwisseling, financiering of handel kunt u een bijdrage krijgen.
IBTAInvesteringsbevordering en Technische Assistentie Ontwikkelingslanden
U bent een Nederlandse ondernemer die samenwerkt of contacten heeft met bedrijven in een aantal landen in Europa, Centraal Azië, Azië, Afrika, Latijns-Amerika of de Caraïben. Om het lokale private bedrijfsleven in ontwikkelingslanden te stimuleren, geldt dit programma. Het moet gaan om ondernemingen die voor minimaal 10% in lokaal eigendom zijn.
IIInterreg III
INTERREG subsidieert internationale samenwerking in de grensregio’s. Bent u gevestigd in de buurt van de Nederlandse grens met België of Duitsland, dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor subsidie. Er zijn specifieke programma’s per gebied gemaakt.
IICISPWInterreg III C Interregionale samenwerking Programma West
Het Europese programma Interreg IIIC ondersteunt achterstandsregio’s of regio’s in een omschakelingsfase door middel van de vorming van netwerken en de uitwisseling van ervaringen van geslaagde projecten. Het instrument hiervoor is interregionale samenwerking. De West zone van Interreg III C bestaat uit Nederland, België, luxemburg, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en delen van Duitsland en Frankrijk.
JAPTAJapan Trade Action Programme
Nederlandse MKB-ondernemingen die willen exporteren naar Japan en nog weinig ervaring hebben op de Japanse markt, kunnen een beroep doen op financiering uit de JAPTA-regeling. JAPTA wil u stimuleren om te exporteren en brengt u in contact met geïnteresseerde Japanse bedrijven. Zij heeft toegang tot een uitgebreid Japans netwerk omdat de Japanse overheid bij dit programma betrokken is.
KP6Programma Samenwerking met niet EU-landen
De Europese Unie vindt het belangrijk om internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en technologie te ondersteunen. Dit is zowel voor de ontwikkeling van Europa als van landen buiten Europa een goede zaak. U kunt als bedrijf deelnemen aan een samenwerkingsproject.
PESPProgramma Economische Samenwerking Projecten
Als u wilt exporteren naar landen die niet zijn aangesloten bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), of naar Hongarije, Polen, Tsjechië, Turkije, Mexico, Zuid-Korea, Aruba of de Nederlandse Antillen kunt u een vergoeding krijgen voor: – projectidentificatie, in uitzonderlijke gevallen in een land in transitie; – studies ter voorbereiding van een investering; – haalbaarheidsstudies; – stages en uitzending van Nederlandse en buitenlandse deskundigen. De bedoeling van deze regeling is om de economische samenwerking met niet-geïndustrialiseerde landen te bevorderen.
PSOMProgramma Samenwerking Opkomende Markten
Als u wilt samenwerken met een bedrijf dat gevestigd is in een opkomende markt, zult u eerst onderzoeken wat uw kansen zijn in het buitenland. Heeft u een buitenlandse partner gevonden of heeft u een nieuw bedrijf opgericht in het buitenland, dan kunnen uw investeringsplannen financieel worden ondersteund. Het Programma Samenwerking Opkomende Markten (PSOM) ondersteunt proefprojecten die voor u een startpunt kunnen zijn voor investeringen in of handel met bedrijven in opkomende markten in Afrika, Azië, Latijns Amerika, Centraal- en Oost-Europa.

De websites van de volgende organisaties geven uitleg:

www.minez.nl: Ministerie van Economische Zaken

www.overijssel.nl:  Provincie Overijssel

www.kvk.nl: Kamer van koophandel

www.mkbnet.nl: MKB

www.subsidieshop.nl: zoekmachine met subsidies voor ondernemers

Startbedrijf.nl
Logo